CHUYÊN ĐỀ: MẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH (A, AN, THE)

1.Cách sử dụng mạo từ không xác định ‘’A’’ và ‘’An’’.

Dùng ‘’a’’ và ‘‘an’’ trước 1 danh từ số ít (singular noun). Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến 1 chủ đề chưa được đề cập từ trước.

Ex: A ball is round. ( Trái bóng tròn – nghĩa chung chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng)

Mạo từ ‘an’

Mạo từ ‘a’

Dùng ‘an’ với:

Mạo từ  ‘an’ được dùng với các từ đứng trước là 1 nguyên âm ( trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

_Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a,e,i,o,u.

Ex: an aircraft, an empty glass, an object..

_Một số từ bắt đầu bằng u,y

Ex: an uncle, an umbrella

_Một số từ bắt đầu bằng h câm:

Ex: an heir, an hour

_Các từ mở đầu bằng 1 số chữ viết tắt:

Ex: an S.O.S, an M.P….

 

Dùng ‘a’ với:

Dùng ‘a’ trước các từ bắt đầu bằng 1 phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và bắt đầu bằng 1 số trường hợp bắt đầu bằng u,y,h

Ex: a house, a university, a home party , a uniform, a union….

 

 

 

2.Cách dùng mạo từ xác định ‘’The’’.

_Dùng ‘the’ trước 1 danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí, hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông ai cũng biết.

Ex: The boy in the corner is my friend.

Sau đây là 1 số trường hợp sử dụng ‘’the’’ và không sử dụng ‘’the’’ thường gặp:

CÓ ‘’THE’’

KHÔNG ‘’THE’’

Dùng trước các tên đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều)

Ex: The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Great Lakes…

Trước tên các dãy núi

Ex: the Rocky Mountains, the Everest Mountains…

Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới

Ex: the earth, the moon, the sun..

The schools, colleges, universities+of+ Danh từ riêng

Ex: The University of  Florida

The+ STT+ N

Ex: the third chapter

Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hóa.

Ex: The Korean War, the American Civil War

Trước tên các nước có 2 từ trở lên (trừ Great Britain)

Ex: the United States , the Central African Republic

Trước tên các nước được coi là một quần đảo.

Ex: the Philippine, the Hawaii

Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử.

Ex: the Constitution (hiến pháp)

Trước tên các dân tộc thiểu số.

Ex: the Indians..

Trước tên các nhạc cụ khi đề cập đến các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó.

Ex: The violin is difficult to play.

Trước tên 1 hồ:

Ex: Lake Gevena, Xuan Huong Lake…

Trước tên 1 ngọn núi

Ex: Mount Vesuvius , Mount Langbiang..

Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao.

Ex: Venus, Mars…

Trước tên các trường nếu trước  đó  là 1 tên riêng.

Ex: Stetson University, Da Lat University

Trước tên các nước chỉ có 1 từ.

Ex: China, Vietnam…

Trước tên các nước mở đầu bằng

 ‘’New’’,1 tính từ chỉ hướng.

Ex: New Zealand, North Korea..

Trước tên các lục địa, tiểu bang,tỉnh, thành phố, quận huyện.

Ex: Europe, Florida..

Trước tên bất kì môn thể thao nào.

Ex: football, basketball….

Trước tên các môn học nói chung.

Ex: math, art,…

Trước tên các ngày lễ tết:

Christmas,Thanksgiving….

Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz,Rock, Classical Music )

Ex: To perform jazz on trumpet and piano.

 

Exercise 1

1. I would live to live by _____ sea

a. the          b. a           c. an                     d. no article

2. Harry is a sailor. He spends most of his life at______ see.

a. a             b. an         c. the                    d. no article

3. There are billions of stars in ______ space.

a. a             b. an         c. no article           d. the

4. He tried to park his car but______ space wasn't big enough.

a. the          b. a           c. an                      d. no article

5. We often watch______ television

a. the            b. a             c. an                 d. no article

6. Can you turn off______ television, please?

a. the              b. a             c. an                 d. no article

7. We had______ dinner in a restaurant.

a.a                     b. an            c. no article           d. the

8. We had______ meal in a restaurant.

a. a           b. an                c. the               d. no article

9. Thank you. That was______ very nice lunch.

a. a               b. an             c. the          d. no article

10. Where  can______ people buy everything they need?

a. the            b. a            c. an                   d. no article is needed

11. Her parents are now working in ______ Europe.

a. the            b. a              c. an                  d. no article is needed

12. He majors______ in English.

a. a              b. an               c. the                d. no article is needed

13. Mark Twain, ______ American writer, wrote "Life on the Mississippi River".

a. an                b. a              c. the                  d. no article

14. Paris is splendid by ______ night.

a. a               b. an                   c. the                    d. no article

15. We might be able to catch______ last train if we hurried.

a. a             b. an                 c. the                         d. no article

16. ______ used razor blade is______ useless thing.

a. The/ the                   b. A/ a                    c. An/ an                 d. no article

17. We live at______ third house from the church.

a. the                       b. a                 c. an                         d. no article

18. My aunt has______ interesting novel.

a. the                      b. an                      c. a                          d. no article

19. It was______ best film I had ever read.

a. the                    b. an                c. a                       d. no article

 

20. A video lab is______ useful means for language learning.

a. the               b. an                    c. a                           d. no article

 

 

 

 

Đáp án 

1a 2d 3c 4a 5d 6a 7c 8a 9a 10d

11d 12d 13a 14d 15c 16b 17a 18c 19a 20c

 

 

Ex 2:

1. We are looking for _______ place to spend ________ night.

A. the/the                   B. a/the           C. a/a              D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the                          B. a                 C. an               D. x

4. Would you pass me ________ salt, please?

A. a                             B. the              C. an               D. x

5. Can you show me ________way to ________station?

A. the/the                   B. a/a              C. the/a           D. a/the

 

 

Đ/a: 1. B     2. A     3. D     4. B     5. A

 

Ex 3: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (chú ý: ký hiệu “x” có nghĩa là không cần mạo từ) 

1. We are looking for _______ place to spend ______  night.

A. the/the        B. a/the          C. a/a                D. the/a 

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room. 

A. the/the             B. a/a            C. the/a            D. a/the 

3. We are looking for people with ________experience. 

A. the           B. a              C. an               D. x 

4. Would you pass me ________ salt,

please? 

A. a               B. the           C. an                D. x 

5. Can you show me ________way to ________station? 

A. the/the       B. a/a            C. the/a            D. a/the 

6. She has read ________interesting book. 

A. a                B. an                C. the            D. x 

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver. 

A. an/the              B. x/the          C. a/a               D. an/the 

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man. 

A. An/the             B. the/an             C. an/an          D. the/the 

9. ________ youngest boy has just started going to ________ school. 

A. a/x              B. x/the                 C. an/x              D. the/x 

10. Do you go to ________ prison to visit him? 

A. the              B. a                C. x              D. an 

11. ________eldest boy is at ________ college. 

A. a/the            B. the/x         C. x/ a                  D. an/x 

12. Are you going away next week? No, ________ week after next. 

A. an              B. a                 C. the             D. x 

13. Would you like to hear ________ story about ________ English scientist? 

A. an/the            B. the/the                C. a/the        D. a/ an 

14. There’ll always be a conflict between ________ old and ________ young. 

A. the/the             B. an/a                  C. an/the       D. the/a 

15. There was ________ collision at ________ corner. 

A. the/a             B. an/the                C. a/the         D. the/the 

16. My mother thinks that this is ________ expensive shop. 

A. the           B. an             C. a                  D. x 

17. Like many women, she loves ________ parties and ________gifts. 

A. the/ a                B. a/the              C. a/a             D. x/x 

18. She works seven days ________ week. 

A. a               B. the           C. an         D. x 

19. My mother goes to work in ________ morning. 

A. a                B. x               C. the           D. an 

20. I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work. 

A. a/x                B. a/the               C. the/x             D. x/x 

 

Đ/a: 1. B     2. A      3. D      4. B          5. A       6. B        7. B        8. C        9. D         10. A       11. B        12. C       13. D     14. A  15. C        16. B      17. D          18. A        19. C         20. D 

 

 

Ex 4:

1.Taiwan is ______ island. It is ______ largest island of ______ Republic of China.

A. an, a,___             B. the, the,___         C. a, the, the          D. an, the, the

2. It is hot in ______ summer, and ______ days are longer.

A. a, the             B. ___, the                 C. the, the                    D. the, ___

3. Where there is _____ will, there is _____ way.

A. the, a             B. the, the                       C. a, the                 D. a, a

4. ____ Vietnamese are _____ hardworking people.

A. the, a              B. the, X                           C. ___, ___                D. ___, a

5. Rose's hometown was in _____ south Sea and his father is in ______ Black Sea.

A. ___, ___         B. the, a                         C. the, ___                  D. the, the

6. Jimmy has tried twice, and now he will give it ______ third try.

A. one               B. another               C. the                  D. a

7. Did you take ______ photographs when you were on holiday?

A. much         B. many             C. few                  D. little

8. Henry is fond of listening to ______ radio while John is interesting in watching _____ TV

A. ___, ___          B. the, a            C. the, ___              D. ___, the

9. He works at night and sleeps during ______ day

A. a                B. an               C. the                   D.____________

10.We elected Jessica _____ head of the club.

A. ___

B. the

C. a

D. one

 

Đ/a:1.D    2.C    3.D    4.B   5.D    6.C    7.B   8.C   9.C   10.B

Bài viết gợi ý: