GIẢI BÀI TẬP ĐỒ THỊ HÓA HỌC

Dạng 1: XO2 phản ứng với dung dịch M(OH)2


I. Thiết lập hình dáng của đồ thị.

+ Khi sục CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 thì đầu tiên xảy ra pư

               CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O

Suy ra:

 Lượng kết tủa tăng dần                    

Số mol kết tủa luôn bằng số mol CO2.

 Số mol kết tủa max = a (mol)

 đồ thị của pư trên là:

+ Khi lượng CO2 bắt đầu dư thì lượng kết tủa tan ra theo pư:

            CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Suy ra:

Lượng kết tủa giảm dần đến 0 (mol)

 Đồ thị đi xuống một cách đối xứng

II. Phương pháp giải:  

 Dáng của đồ thị: Hình chữ V ngược đối xứng

 Tọa độ các điểm quan trọng

+ Điểm xuất phát: (0,0)

+ Điểm cực đại(kết tủa cực đại): (a, a)[a là số mol của Ca(OH)2] ⇒ kết tủa cực đại là a mol.

+ Điểm cực tiểu: (0, 2a)

 Tỉ lệ trong đồ thị: 1:1.

 

III. Bài tập ví dụ

1. Mức độ nhận biết

VD1: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của ab

A. 0,2 và 0,4.                         B. 0,2 và 0,5.

C. 0,2 và 0,3.                         D. 0,3 và 0,4.

Giải

+ Từ tỉ lệ của đồ thị bài toán ⇒ a = 0,2 mol.

+ Tương tự ta cũng có b = 2a = 0,4 mol

+ Vậy chọn đáp án A

VD2: Hấp thụ hết V lít CO2 ở đktc vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05 M thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của V

A. 4,48 lít hoặc 5,6 lít.         B. 3,36 lít.      C. 4,48 lít.      D. 3,36 lít hoặc 5,60 lít.

Giải

+ Theo giả thiết ta có: Ca(OH)2 = 0,2 mol ⇒ CaCO3 max = 0,2 mol

 Điểm cực tiểu là: (0; 0,4)

+ Vì CaCO3 = 0,15 mol nên ta có đồ thị:

+ Từ đồ thị ⇒ x = 0,15 mol và 0,4 - y = 0,15 mol ⇒ y = 0,25 mol ⇒ V = 3,36 hoặc 5,6 lít.

2. Mức độ hiểu

VD3: Cho 20 lít  hn hp khí A gm N2 và CO2 đktc vào 2 lít dung dch Ca(OH)2 0,2 M thì thu được 10 gam kết ta. Phần trăm thể tích của CO2 trong hn hp A là

A. 11,2% hoặc 78,4%.                     B. 11,2%.

C. 22,4% hoặc 78,4%.                     D. 11,2% hoặc 22,4%.

 

Giải

+ Theo giả thiết ta có: Ca(OH)2 = 0,4 mol ⇒ CaCO3 max = 0,4 mol

+ Vì CaCO3 = 0,1 mol nên ta có đồ thị:

+ Từ đồ thị ⇒ x = 0,1 và 0,8 - y = 0,1 ⇒ y = 0,7 ⇒ %VCO2 bằng 11,2% hoặc 78,4%

VD4: Hấp thụ hoàn toàn 26,88 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được 157,6 gam kết tủa. Giá trị của a

A. 0,4 mol/l.              B. 0,3 mol/l.               C. 0,5 mol/l.              D. 0,6 mol/l.

Giải

+ Ta có: CO2 = 1,2 mol; BaCO3 = 0,8 mol; Ba(OH)2 = 2,5a mol.

+ Đồ thị của bài toán:

+ Do đồ thị đối xứng nên ta có: 2,5a – 0,8 = 1,2 – 2,5a ⇒ a = 0,4.

 

3. Mức độ vận dụng

 

VD5: Trong 1 bình kín chứa 0,2 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0,05 mol đến 0,24 mol thu được m gam kết tủa. Giá trị của m biến thiên trong khoảng nào sau đây?

A. 0 đến 39,4 gam.                           B. 0 đến 9,85 gam.               

C. 9,85 đến 39,4 gam.                      D. 9,85 đến 31,52 gam.

 

Giải

+ Theo giả thiết ta có đồ thị:

+ Từ đồ thị ⇒ x = 0,05 mol và y = 0,4 – 0,24 = 0,16 mol

+ Nhưng kết tủa phải biến thiên trong khoảng: 9,85 gam đến cực đại là 39,4 gam.

VD6: Sục từ từ 0,6 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu được 2x mol kết tủa. Mặt khác khi sục 0,8 mol CO2 cũng vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thì thu được x mol kết tủa. Giá trị của V, x lần lượt là

A. V = 1,0 lít; x = 0,2 mol.                          B. V = 1,2 lít; x = 0,3 mol. 

C. V = 1,5 lít; x = 0,5 mol.                          D. V = 1,0 lít; x = 0,4 mol. 

 

Giải

+ Dễ thấy số mol CO2 tăng từ 0,6 → 0,8 thì lượng kết tủa giảm ⇒ ứng với 0,8 mol CO2 sẽ có pư hòa tan kết tủa.

+ TH1: Ứng với 0,6 mol có không có pư hòa tan kết tủa. Đồ thị như sau:

+ Từ đồ thị suy ra:

  2x = 0,6 ⇒ x = 0,3         (1).

  x = V – 0,8                       (2)

  0,5V ≥ 0,6                        (3)

+ Từ (1, 2, 3) ⇒ không có nghiệm phù hợp.

+ TH2: Ứng với 0,6 mol có có pư hòa tan kết tủa. Đồ thị như sau:

 

 

Bài tập tự giải dạng 1

 

Câu 1: Trong bình kín chứa 15 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình x mol CO2( 0,02 x ≤ 0,16). Khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào?

A. 0 đến 15 gam.                   B. 2 đến 14 gam.

C. 2 đến 15 gam.                   D. 0 đến 16 gam.

Câu 2: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. KQ thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của ax

A. 0,3; 0,1.          B. 0,4; 0,1.

C. 0,5; 0,1.          D. 0,3; 0,2.

Câu 3: Sục từ từ CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm biểu diễn trên đồ thị sau :

Giá trị của V là

A. 0,1.                             B. 0,05.                           C. 0,2.                             D. 0,8.

Câu 4: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa V lít Ca(OH)2 0,05M. KQ thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình bên. Giá trị của Vx

A. 5,0; 0,15.          B. 0,4; 0,1.

C. 0,5; 0,1.          D. 0,3; 0,2.

Câu 5: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Tính C% của chất tan trong dung dịch sau pư?

A. 30,45%.                           B. 34,05%.          

C. 35,40%.                           D. 45,30%.

Câu 6: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Giá trị của x là

A. 0,55 mol.                           B. 0,65 mol.          

C. 0,75 mol.                           D. 0,85 mol.

Dạng 2: CO2 phản ứng với dung dịch gồm NaOH; Ca(OH)2

 

I. Thiết lập dáng của đồ thị

+ Khi sục từ từ CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Ca(OH)2 thì xảy ra pư:

            CO2 + 2OH- → CO32- + H2O                       (1)

            CO32- + CO2 +  H2O → 2HCO3-                  (2)

   Ca2+ + CO32- → CaCO3↓                              (3)

+ Ta thấy: Số mol OH- = (x + 2y) ⇒ CO32- max = (0,5x + y)

+ Từ đó ta có đồ thị biểu thị quan hệ giữa số mol CO32- và CO2 như sau:

+ Mặt khác: số mol Ca2+ = y (mol)

⇒ số mol CaCO3(max) = y (mol)

 

Suy ra: Số mol kết tủa max = y (mol). Đồ thị của pư trên là:

II. Phương pháp giải

 Dáng của đồ thị: Hình thang cân

 Tọa độ các điểm quan trọng

+ Điểm xuất phát: (0,0)

+ Điểm cực đại(kết tủa cực đại): (Ca2+, …)[a là số mol của Ca(OH)2] ⇒ kết tủa cực đại là a mol.

+ Điểm cực tiểu: (0, nOH-)

Tỉ lệ trong đồ thị: 1:1.

 

III. Bài tập ví dụ

1. Mức độ nhận biết

VD1: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ca(OH)2. KQ thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình dưới. Tính x, y, z, t?

 

 

Giải

+ Theo giả thiết ta có số mol: Ca2+ = 0,15 mol ⇒ số mol kết tủa CaCO3 cực đại = 0,15 mol.

+ Ta cũng có số mol OH- = 0,4 mol.

+ Từ đồ thị và số mol của các ion ta suy ra:

             x = kết tủa cực đại = 0,15 mol.

             t = số mol OH- = 0,4 mol.

             y = x = 0,15 mol

             t – z = y ⇒ 0,4 – z = 0,15 ⇒ z = 0,25 mol.

VD2(A-2009): Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là   

A. 1,970.               B. 1,182.         C. 2,364.               D. 3,940.

 

 Giải

+ Ta có: CO2 = 0,02 mol; OH- = 0,03 mol; Ba2+ = 0,012 mol ⇒ kết tủa max = 0,012 mol

 + Đồ thị: ? =  0,03 – 0,02 = 0,01 ⇒ mkết tủa  = 1,97 gam.  

2. Mức độ hiểu

 

VD3: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 1,344l lít.       B. 4,256 lít.          C. 8,512 lít.                D. 1,344l lít hoặc 4,256 lít.

 

Giải

+ Ta có : Ba2+ = 0,075 mol ; OH- = 0,25 mol ; BaCO3 ↓ = 0,06 mol ; BaCO3 max = 0,075 mol.

+ Từ đồ thị ⇒ x = 0,06 mol và 0,25 – y = 0,06 ⇒ y = 0,19 mol

3. Mức vận dụng

VD4: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là

A. 0,12 mol.                   B. 0,11 mol.

C. 0,13 mol.   D. 0,10 mol

Giải

 

Từ đồ thì suy ra: AD = 0,15; AE = CD = BE = 0,5 – 0,45 = 0,05.

⇒ x = DE = AD – AE = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol.

VD5 (Chuyên ĐH Vinh_Lần 2_2015): Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH; x mol KOH và y mol Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau: 

Giá trị của x, y, z lần lượt là

A. 0,60; 0,40 và 1,50.                                        B. 0,30; 0,60 và 1,40.                                                                                  C. 0,30; 0,30 và 1,20.                                   D. 0,20; 0,60 và 1,25

  Giải

+ Vì kết tủa cực đại = 0,6 mol ⇒ y = 0,6.+ Tổng số mol OH- = 1,6 ⇒ 0,1 + x + 2y = 1,6 ⇒ x = 0,3 mol.+ Từ đồ thị ⇒ 1,6 – z = 0,2 z = 1,4 mol  

Bài tập tự giải dạng 2

 

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 31,3 gam hh gồm K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

            A. 49,25.                    B. 39,40.                                C. 19,70.                    D. 78,80.

 

Câu 2(A_2013): Hh X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 21,92.                            B. 23,64.                       C. 39,40.                       D. 15,76.

 

Câu 3: Sục V lít CO2 (đktc) vào dung dịch hh chứa x mol NaOH và y mol Ba(OH)2. Để kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là

A. 22,4.y £ V £ (x + y).22,4.                                   B. V = 22,4.(x+y).

C. 22,4.y £ V £ (y + x/2).22,4.                               D. V = 22,4.y

Câu 4: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và m gam NaOH. Sục CO2 dư vào A ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo hình bên. Giá trị của a và m là

A. 0,4 và 20,0.            B. 0,5 và 20,0.

C. 0,4 và 24,0.            D. 0,5 và 24,0.

 

Câu 5: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên. Giá trị của x là

A. 0,64.                       B. 0,58.

C. 0,68.                       D. 0,62

Câu 6: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả như hình bên. Giá trị của b là

A. 0,24.                       B. 0,28.

C. 0,40.                       D. 0,32.

Câu 7: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và KOH ta thu được kết quả như hình bên. Giá trị của x là

A. 0,12.                       B. 0,11.

C. 0,13.                       D. 0,10

Câu 8: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ba(OH)2 và KOH ta thu được kết quả như hình bên. Giá trị của x là

A. 0,45.                       B. 0,42.

C. 0,48.                       D. 0,60

Câu 9: Sục CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Ba(OH)2 ta thu được kết quả như hình bên. Tỉ lệ a : b bằng

A. 3 : 2.                       B. 2 : 1.

C. 5 : 3.                       D. 4 : 3.

Câu 10: Sục CO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Ca(OH)2 ta thu được kết quả như hình bên. Tỉ lệ a : b bằng

A. 3 : 5.                       B. 2 : 3.

C. 4 : 3.                       D. 5 : 4.

 

   

Bài viết gợi ý: