I. KHÁI NIỆM LIÊN KẾT

1. Đoạn văn trên bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Đây là một trong những yếu tố ghép vào chủ đề chung: Tiếng nói của văn nghệ.

2. Nội dung chính của câu (1) là tác phẩm nghệ thuật gắn liền với thực tại, của câu (2) nghệ sĩ có đóng góp phần mới mẻ của mình vào đó, của cầu (3) là những cách thức khác nhau để thực hiện sự đóng góp đó.

Các nội dung này đều hướng vào chủ đề của đoạn văn. Trình tự các ý hợp lôgíc (xét qua các nội dung vừa nêu).

3. Mối quan hệ giữa nội dung của các câu trong đoạn văn thể hiện sự lặp các tTác phẩm - tác phẩm, dùng từ cùng trường liên tưởng với c phm nghệ sĩ, thay thế từ nghệ sĩ bằng Anh, dùng quan hệ từ Nhưng.

LUYỆN TẬP

1. Chủ đề chung của đoạn văn là nêu năng lực trí tuệ tốt của con người Việt Nam và - quan trọng hơn – là những tồn tại cần khắc phục. Đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành và sáng tạo hạn chế do cách học thiếu thông minh gây ra.

Nội dung c văn bản đều tập trung vào chủ đề đó. Trình tự sắp xếp hợp lí của các ý trong các câu:

- Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam

- Những tồn tại

- Cần khắc phục những tồn tại để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới.

2.

- Nhưng nói câu 3 với câu 2 (từ chỉ quan hệ).

- Ây là nối câu 4 với câu 3 (từ chỉ quan hệ).

- lỗ hổng ở câu 4 và câu 5 (lặp từ ngữ).

- thông minh ở câu 5 và ở câu 1 (lặp từ ngữ).

Bài viết gợi ý: