HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

1- Đọc lại bài “kéo co” em thấy bài ấy đã giới thiệu tập quán của những địa phương sau: 
a- Tập quán thi kéo co ở làng Hữu Trấp huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. 
b- Tập quán thi kéo co ở làng Tích Sơn thuộc xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
2- Thuật lại các tập quán kéo co ở hai địa phương trên:

a- Thi kéo co ở làng Hữu Trấp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 
Hội thi diễn ra giữa hai đội: bên nam, bên nữ. Có năm bên nam thắng nhưng có năm bên nữ thắng. Dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng là một ngày hội đua tài đua sức thật vui, thật náo nhiệt. 
b- Thi kéo co ở làng Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú. 
Thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai được tăng viện, người đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi dân làng nổi trống mừng bến thắng. 

Bài viết gợi ý: