Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một người có tài.

Bài làm

Vào đời nhà Trần, Phạm Ngũ Lão là vị tướng tài giỏi xuất sắc, tính tình khảng khái, lập nhiều công lớn với dân với nước.

Thuở thiếu thời, Phạm Ngũ Lão là học trò làng Phủ Ưng, huyện Đường Hào, tinh Hải Dương. Ông có sức khoe lạ thường, muôn người không địch nổi. Phạm Ngũ Lão mặt mũi khôi ngô, sáng dạ, văn võ đều giỏi. Nhà gốc chỉ sống bằng nghề làm ruộng, đến ông thì được học hành. Trong làng tố chức tiệc mừng người đỗ tiến sĩ, thây Phạm Ngũ Lão không đến dự, mẹ ông trách, ông khảng khái đáp: “Con chưa làm được gì cho mẹ vui, nay đi mừng cho người ta, con lấy làm nhục lắm”.

Một hôm, Phạm Ngũ Lão ra đường cái trước nhà ngồi vót tre đan sọt. Quân mơ đường cho Hưng Đạo Vương đi ngang qua đế vào kinh đã quát và bắt ông đứng dậy tránh đường. Thấy ông vần không nghe, quàn lính lấy giáo đâm vào đùi, ông vẫn không mảy may hay biết. Khi Hưng Đạo Vương đến nơi, thây chuyện lạ gọi đến hỏi. Lúc này, Ngũ Lão mới biết có quan quân đi ngang. Ổng trả lời trôi chảy, ứng đối kinh sử mạch lạc cùng Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương sai quân thoa thuốc vào vết đảm rồi cho Ngũ Lào ngồi xe đem về kinh tiến cử lên vua. Vua thấy người có sức khoe lại có học thức, cho sung chức quan vệ sĩ. Ổng đã khiến các vệ sĩ bái phục khi một mình đánh bại cả trăm, nghìn người.

Khi Ngũ Lão theo Hưng Đạo Vương đánh giặc Nguyên thì trận nào thắng trận đó, lập rất nhiều công trạng. Hưng Đạo Vương có lòng yêu mến, gả con nuôi là Nguyên quận chúa cho. về sau, Phạm Ngũ Lão lập công lớn khi với tay không dùng tre đập vào chân voi của quân Ai Lao, giặc tan vờ, phải trốn về nước.

Ngũ Lão được cất lên làm Điện tiền Thượng tướng quân vì những công lao to lớn. Khi ông mất, ông được phong làm Thượng đẳng phúc thần và được dân làng Phủ Ưng lập miếu thờ ngay nhà ông ở khi xưa.

Bài viết gợi ý: