1. Khái niệm

- Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+. Nước chứa ít hoặc không chứa các ion trên được gọi là nước mềm.

2. Phân loại nước cứng

- Nước cứng tạm thời: là nước cứng chứa các muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

 - Nước cứng vĩnh cửu: chứa các ion $M{{g}^{2+}},C{{a}^{2+}},\,\,C{{l}^{-}},\,\,SO_{4}^{2-}$

- Nước cứng toàn phần : Có cả tính cứng tạm thời và vĩnh cửu.

3. Biện pháp làm mềm nước cứng

Nguyên tắc: Loại bỏ các ion Ca2+ và Mg2+

a) Phương pháp kết tủa

- Dung dịch Na2CO3 và Na3PO4 có thể làm mềm tất cả các loại nước cứng vì tạo kết tủa với Ca2+ và Mg2+

    

- Đối với nước cứng tạm thời:

   + đun sôi, lọc kết tủa

      Mg(HCO3)2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ MgCO3 ↓+ CO2 + H2O

   + dùng kiềm vừa đủ hoặc dung dịch Na2CO3, Na3PO4

      Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  →  2CaCO3↓ + 2H2O

- Đối với nước cứng toàn phần : dùng dung dịch Na2CO­3, Ca(OH)2, Na3PO4

b) Phương pháp trao đổi ion

-  Thay thế ion Ca2+ và Mg2+ bằng các ion K+, Na+...: Cho nước cứng đi qua chất trao đổi ion

4. Tác hại của nước cứng

-    Vải sợi mau mục nát, lãng phí xà phòng.

-   Tiêu tốn nhiên liệu, giảm mùi vị thức ăn.

-   Đóng cặn trong nồi hơi gây nguy hiểm.

Bài viết gợi ý: