I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

1. Sơ đồ các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

2. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền cấp độ phân tử

II. TÍNH BIẾN DỊ CỦA DI TRUYỀN

1. Phân loại biến dị

2. Phân biệt biến dị di truyền và biến dị không di truyền

 

Bài viết gợi ý: