GIỚI TỪ TIẾNG ANH

PHÂN BIỆT VIA VÀ BY

  1. VIA

- Có nghĩa là: qua, du hành qua một địa điểm trên đường tới một địa điểm khác.

Ví dụ:

+ We flew to Bali via Singapore (Chúng tôi đi phi cơ đến Bali qua Singapore)

+ Email is sent via the Internet.(Điện thư được gửi qua mạng Internet.)

- Sau Via là một danh từ chỉ đia điểm.

Ví dụ:

+ The luggage is being sent via London (Hành lý đang được gửi qua ngả London.)

  1. BY

- Bởi (nguyên do):

Ví dụ: John was bitten by a dog. (John bị chó cắn.)

- Bởi (tác giả):

Ví dụ: The building was designed by Frank Lloyd Wright. (Tòa nhà được thiết kế bởi Frank Lloyd Wright.)

- Bởi (bằng phương tiện):

Ví dụ:

+ You can reserve the ticket by phone. (Bạn có thể đặt vé trước bằng điện thoại.)

+ By car/ by train/ by plane/ by bus (Bằng xe hơi, bằng xe hoả, bằng xe buýt…)

- Stop by (ghé qua):

Ví dụ:

+ Could you stop by the store and buy milk? (Anh có thể ghé tiệm mua thêm sữa không?)

+ I go by John’s place on my way to work; I can pick him up. (Tôi tạt qua nhà John trên đường đi làm; tôi có để đón anh ấy.)

- By (trước):

Ví dụ:

+ The report must be ready by next Friday (Bản tường trình phải hoàn thành trước thứ sáu tới.)

- By (quá):

Ví dụ: I was overcharged by $3.00 (Tôi bị trả quá giá mất 3 đô-la.)

-By (mỗi bề):

Ví dụ:

+ A room 12 by 18 feet (Căn phòng rộng 12 feet, dài 18 feet.)

+ A 4x4 four-by-four: a four-wheel-drive car

- By (từng)

Day by day/ little by little (Ngày qua ngày; từng tí một)

By day/ by night (ban ngày/ban đêm)

By accident (vì vô tình)

By oneself (tự mình)

All by himself (tự anh ta làm lấy)

By all means = certainly (chắc chắn)

By and large (tổng quát)

One by one, they all left the party (Từng người một rời bữa tiệc.)

 

Tóm lại

- Via và by có thể dùng chung với nhau trong trường hợp "via air mail" hay "by air mail", bằng đường hàng không. Nhưng via có nghĩa “qua ngả” mà by không có nghĩa ấy.

- Có nhiều idioms dùng với "by" gốc từ tiếng Anh cổ (Old English) hơn là những nhóm chữ dùng với "via" là gốc tiếng Latin.

- Một cách dùng khác nhau giữa 'via' và 'by' là sau 'via' dùng một địa danh, sau 'by' dùng một phương tiện.

Bài viết gợi ý: