I. SỰ KHỬ VÀ SỰ OXI HÓA

1. Sự khử

- Là sự tách oxi ra khỏi hợp chất

Ví dụ: Phản ứng: CuO + H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  Cu + H2O

Trong PTHH trên, ta thấy H2 đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H2 chiếm oxi của CuO

2. Sự oxi hóa

- Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Ví dụ: 2Zn + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2ZnO

II. CHẤT KHỬ VÀ CHẤT OXI HÓA 

- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

- Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.

Ví dụ : trong PTHH: CuO + H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  Cu + H2O

- CuO nhường oxi cho H2 tạo thành Cu => CuO là chất oxi hóa

- Hchiếm oxi của CuO tạo thành H2O => H2 là chất khử

III. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ 

- Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

IV. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

- Sử dụng phản ứng oxi hóa – khử trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học.

- Tuy nhiên, cũng có những phản ứng oxi hóa – khử không có lợi nên cần phải tìm cách hạn chế.

Bài viết gợi ý: