Phương pháp  giải:

TH1: ${{n}_{O{{H}^{-}}}}~\le {{n}_{C{{O}_{2}}}}\,\,=>\,\,{{n}_{HCO_{3}^{-}}}={{n}_{O{{H}^{-}}}}$

TH2: ${{n}_{C{{O}_{2}}}}<{{n}_{O{{H}^{-}}}}<2{{n}_{C{{O}_{2}}}}$

- Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

- Sử dụng bảo toàn điện tích: ${{n}_{O{{H}^{-}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

$=>\,\,{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=\,\,{{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}$

- Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: ${{n}_{C{{a}^{2+}}}}<{{n}_{CO_{3}^{2-}}}=>\,\,{{n}_{CaC{{\text{O}}_{3}}}}={{n}_{C{{a}^{2+}}}}$

TH3: $2{{n}_{C{{O}_{2}}}}\le {{n}_{O{{H}^{-}}}}=>\,\,{{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{C{{O}_{2}}}}$

Bài viết gợi ý: