1. QUAN HỆ SỐ MOL

- CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2

-  Phản ứng cháy: CnH2nO2 +$(\frac{3n-2}{2})$O2 → nCO2 + nH2O

2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

- Nếu đốt cháy một este mà thu được ${{n}_{C{{O}_{2}}}}=\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}$ => Este no, đơn chức, mạch hở.

- Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được ${{n}_{C{{O}_{2}}}}>\text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}$ => Este không no

- Định luật bảo toàn khối lượng:

- Bảo toàn nguyên tố

- Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

${{\overline{C}}_{hh}}=\frac{{{n}_{C}}}{{{n}_{hh}}}=\frac{{{n}_{CO2}}}{{{n}_{hh}}}$

${{\overline{H}}_{hh}}=\frac{{{n}_{H}}}{{{n}_{hh}}}=\frac{2{{n}_{H2O}}}{{{n}_{hh}}}$

${{\overline{O}}_{hh}}=\frac{{{n}_{O}}}{{{n}_{hh}}}=\frac{2{{n}_{CO2}}+{{n}_{H2O}}-2{{n}_{O2}}}{{{n}_{hh}}}$

- Các công thức tính:

+) Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

·         ∆mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

·         ∆mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

+) Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

·         Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

·         Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = m CO2 + m H2O

Bài viết gợi ý: