TH1: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH H+ VÀO DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM $HCO_{3}^{-}$VÀ $CO_{3}^{2-}$

Nguyên tắc giải các bài toán nhỏ dung dịch H+ vào dung dịch gồm $CO_{3}^{2-}$và $HCO_{3}^{-}$ là trước hết $CO_{3}^{2-}$ sẽ nhận H+ để tạo $HCO_{3}^{-}$

$CO_{3}^{2-}+\text{ }{{H}^{+}}\to \text{ }HCO_{3}^{-}$

Chỉ khi cho toàn bộ CO32- đã chuyển hết thành $HCO_{3}^{-}$ mới xảy ra tiếp phản ứng giải phóng khí CO2

$HCO_{3}^{-}+\text{ }{{H}^{+}}\to \text{ }C{{O}_{2}}+\text{ }{{H}_{2}}O$

Công thức giải nhanh:

Nếu:  ${{n}_{{{H}^{+}}}}<{{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.nCO_{3}^{2-}$ (H+ phản ứng hết) thì ${{n}_{C{{O}_{2\text{ }}}}}={{n}_{{{H}^{+}}}}-{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

Nếu: ${{n}_{{{H}^{+}}}}\ge {{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.nCO_{3}^{2-}$=> bảo toàn C: ${{n}_{C{{O}_{2\text{ }}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

TH2: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM $HCO_{3}^{-}$VÀ $CO_{3}^{2-}$VÀO DUNG DỊCH H+

Do $HCO_{3}^{-}$ và $CO_{3}^{2-}$ luôn tiếp xúc với lượng dư dung dịch H+ nên xảy ra đồng thời 2 phản ứng tạo khí CO2

Do mỗi dung dịch hỗn hợp nhỏ xuống đều chứa $HCO_{3}^{-}$ và $CO_{3}^{2-}$ với số mol ion trong từng giọt tỉ lệ tương ứng với số mol ban đầu của mỗi ion nên để tính số mol CO2 (x + y) ta giải hệ

Công thức giải nhanh: ${{n}_{C{{O}_{2}}}}=\frac{{{n}_{{{H}^{+}}}}.(k+1)}{k+2}$  (với $k=\frac{{{n}_{HCO_{3}^{-}}}}{{{n}_{CO_{3}^{2-}}}}$)

Bài viết gợi ý: