TRUYỀN TIN QUA XINAP

A/ LÝ THUYẾT

I. KHÁI NIỆM XINAP

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.

 II. CẤU TẠO XINAP

- Xinap gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chùy xinap có các bọc chứa chất trung gian hóa học.

- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP

Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn sau:

- Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.

- Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.

- Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếp

 

B/ BÀI TẬP

Câu 1. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng trước xináp      

B. khe xináp

C. chùy xináp       

D. màng sau xináp

Câu 2. Qua trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự :

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 3. Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở

A. màng trước xináp       

B. chùy xináp

C. màng sau xináp       

D. khe xináp

Câu 4. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

A. axêtincôlin và đôpamin

B. a xê tin cô lin và serôtônin

C. serôtônin và norađrênalin

D. axêtincôlin và norađrênalin

Câu 5. Xináp là diện tiếp xúc giữa

A. các tế bào ở cạnh nhau

B. tế bào thần kinh với tế bào tuyến

C. tế bào thần kinh với tế bào cơ

D. các tế bào thần kinh với nhau hay giữa tế bào thần kinh với tế bào khác loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 6. Đặc điểm không có trong quá trình tuyền tin qua xináp là

A. các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau

C. xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp

Câu 7. Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

A. axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chùy xináp

B. axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin

C. axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin

D. axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xináp

Câu 8. Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng vì

A. sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều

B. các thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận các chất trung gian hóa học theo một chiều

C. khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. chất trung gian hóa học bị phân giải sau khi đến màng sau xináp

Câu 9. Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

A. khe xináp

B. cúc xináp

C. các ion Ca2+

D. màng sau xináp

Câu 10. Thay các từ ngữ sau đây cho các số trong đoạn thông tin sau:

Chùy xináp, Ca2+ , màng trước, axêtincôlin, điện thế hoạt động

Xung thần kinh đến làm …(1) đi vào …(2)… → …(3) vào làm bóng chứa …(4)… gắn vào …(5)… và vỡ ra, giải phóng …(6)… vào khe xináp→ …(7)… gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện …(8)… lan truyền đi tiếp

1 - Ca2+    

2 - axêtincôlin    

3 - màng trước    

4 - axêtincôlin    

5 - chùy xináp   

6 - điện thế hoạt động

7 - Ca2+

8 - axêtincôlin

Thứ tự sắp xếp vào chỗ trống là:

A.1,5,7,4,3,8,2,6

B.1,2,3,4,5,6,7,8

C.3,2,5,4,7,8,6,1

D.1,3,5,2,4,6,8,7

Câu 11. Chú thích nào cho hình bên là đúng?

A. 1 – chùy xináp, 2 – khe xináp, 3 – màng trước xináp , 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

B. 1 – chùy xináp, 2 – màng trước xináp, 3 – màng sau , 4 – khe xináp, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

C. 1 – chùy xináp, 2 – màng trước xináp, 3 – khe xináp, 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

D. 1 – màng trước xináp, 2 – chùy xináp, 3 – khe xináp , 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

Câu 12. Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở:

A.Màng trước xináp

B.Chùy xináp

C.Màng sau xináp

D.Khe xináp

Câu 13. Các chất trung gian hóa học trong xináp được chứa trong:

A.Ti thể trong chùy xináp

B.Các thụ thể ở màng sau xináp

C.Các vi ống của chùy xináp và sợi thần kinh

D.Các bóng xináp trong chùy xináp

Câu 14. Chất  trung  gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là:

A.axêtincôlin và đôpamin

B. axêtincôlin và serôtônin

C.serôtônin và norađrênalin

D. axêtincôlin và norađrênalin

Câu 15. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở:

A.Màng trước xináp

B.Khe xináp

C.Chùy xináp

D.Màng sau xináp

Câu 16. Yếu tố không thuộc thành phần xináp là:

A.Khe xináp

B.Cúc xináp

C.Các ion Ca2+

D.Màng sau xináp

Câu 17. Yếu tố không thuộc thành phần xináp là:

A.Bóng xináp

B.Chùy xináp

C.Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học

D.Các ion Ca2+

Câu 18. Vai trò của ion Ca2+ trong sự chuyển xung điện qua xináp:

A.Tạo ra môi trường thích hợp để các chất trung gian hóa học hoạt động

B.Xúc tác sự tổng hợp chất trung gian hóa học

C.Tăng cường tái phân cực ở màng trước xináp

D.Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xináp và vỡ ra

 

ĐÁP ÁN

 

Bài viết gợi ý: