TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI PHẢ HỆ - DI TRUYỀN HỌC TRONG ĐỀ THI CÁC NĂM:

 

Câu 120 Sinh Học – THPTQG 2017. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong 2 alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả 2 bệnh của cặp 12-13 là 1/24.

C. Người số 7 không mang alen quy định bệnh P.

D. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12-13 là 5/12.

 

Đáp án: d

 

Câu 30 Sinh học – Đề thi mẫu lần 2 2018-2019: Một bệnh di truyền P hiếm gặp ở người do một cặp gen nằm trên NST số 2 quy định. Gen này liên kết với một gen mã hóa nhóm máu ABO, khoảng cách giữa 2 gen này là 12cM. Sự di truyền của hai tính trạng nói trên được mô tả theo sơ đồ phả hệ sau:

Có bao nhiêu phát biểu sau đúng?

(I) Tính trạng bệnh do gen lặn quy định.

(II) Chỉ có một người trong phả hệ chưa xác định được kiểu gen chính xác về nhóm máu.

(III) Có tối đa 6 người không mang alen gây bệnh P.

(IV) Nếu cặp vợ chồng thế hệ thứ II sinh thêm một đứa con nhóm máu A, xác suất để đứa con này bị bệnh là 12%.

A. 2.                          B. 1.                          C. 4.                          D. 3.

 

Câu 39 Sinh học – Đề thi mẫu lần 3 2018-2019: Ở người, Gen qui định bệnh A và B nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc giới tính X, bệnh D do một trong 2 alen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết cặp vợ chồng II - 8 và II - 9 sinh được hai đứa con trai bị 1 trong 3 bệnh với tỉ lệ bằng nhau và bằng 10%.

 

 

Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cho các nhận xét sau:

(1).Bệnh D do gen lặn qui định và nằm trên nhiễm sắc thể thường.

(2). Có tối đa 9 người xác định được chính xác kiểu gen.

(3). Cặp vợ chồng số 13 và 14 này khi sinh con, xác suất đứa con đầu lòng bị cả ba bệnh là 1/25.

(4). Xác suất cặp vợ chồng 13 và 14 sinh được 1 người con gái mang kiểu gen dị hợp cả 3 cặp gen là 1/50

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

A. 3                           B. 4                           C. 1                           D. 2

Đáp án: a

Câu 34 Sinh học – Đề thi thử THPT 2019: Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền bệnh B và M. Bệnh B do một trong hai alen của một gen quy định. Bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen gây bệnh B nằm trên NST thường.

II. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 5 người trong phả hệ trên.

III. Biết bên gia đình của người chồng III.1 chỉ có em trai bị cả hai bệnh B và M, những người còn lại trong gia đình đều bình thường. Xác suất sinh con trai bình thường của cặp III.1 và III.2 là 1/8

IV. III.2 và III.3 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

   A. 3                            B. 1                            C. 4                            D. 2

 

Câu 36 SỞ GĐ & ĐT LÀO CAI 2019: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III. 14 - III. 15 là

A. 29/30.                       B. 4/9.                        C. 3/5.                        D. 7/15.

 

Câu 40 SỞ GĐ & ĐT GIA LAI 2019:  Sự di truyền một bệnh Y ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh Y độc lập với di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra.

Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

I. Có tối đa 5 người mang kiểu gen dị hợp tử về bệnh Y

II. Có 4 người có thể biết chính xác về kiểu gen của cả 2 tính trạng trên.

III. Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (II) sinh một con trai có nhóm máu B và không bị bệnh Y là 5/36

IV. Xác suất để cặp vợ chồng (7) và (8) ở thế hệ (II) sinh hai đứa con khác giới đều có nhóm máu A và bị bệnh Y xấp xỉ bằng 0,0868%

A. 4                               B. 3                            C. 1                            D. 2

 

Câu 40 Sinh học – Đại học THTN 2019: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về phả hệ này?

I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 11 người trong phả hệ này.

II. Những người: I1, I2, II8, II9, II10, II11 đều có kiểu gen dị hợp tử.

III. Xác suất sinh con trai của cặp vợ chồng III13 – III14 không bị bệnh này là 9/20.

IV. Khả năng người II7 trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử là 1/4.

V. Xác suất người III12 mang alen gây bệnh là 3/5.

A. 4                               B. 2                            C. 5                            D. 3

 

Bài tập vận dụng – Có đáp án chi tiết

Câu 1: Cho sơ đồ phả hệ về một bệnh do gen lặn quy định ở người như sau:

Cặp vợ chồng ở thế hệ thứ 3 hy vọng sinh con bình thường với xác xuất là:

A.3/4                     B. 5/6                     C. 1/8                     D.1/6

Hướng dẫn giải:

Đáp án: b

 

Câu 2: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh M và N di truyền ở người:

Hướng dẫn giải:

Đáp án: c

Câu 3: Cho sơ đồ sau:

 

Hướng dẫn giải:

Đáp án: b

 

Câu 4: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một gen alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; alen trội tương ứng không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là:

Đáp án: a

 

Chúc các bạn học tốt!

Bài viết gợi ý: