Tuyển Tập Các Câu Hỏi Sơ Đồ Lưới Thức Ăn – Sinh Thái Học 12 – THPTQG

CÂU 1: Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau:

 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chuỗi thức ăn này?

 

 1. Chỉ có động vật phù du và cá trích là sinh vật tiêu thụ.
 2. Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
 3. Mối quan hệ giữa cá ngừ và cá trích là quan hệ giữa sinh vật ăn thịt và con mồi.
 4. Sự tăng, giảm kích thước của quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước của quần thể cá ngừ.

A. 3.                 B. 2.              C.4.                   D. 1.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 2: Gỉa sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng.
 2. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.
 3. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.
 4.  Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài C sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài

A. 1.              B. 2.                 C. 4.                D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 3: Xét một lưới thức ăn như sau: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.
 2. Quan hệ giữa loài C và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.
 3. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 loài còn lại.
 4. Nếu loài C bị tuyệt diệt thì loài D sẽ bị giảm số lượng cá thể.

A. 1.          B. 4.             C.3.           D.2.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

CÂU 4: Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Loài T có thể là một loài động vật không xương sống.
 2. II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn.
 3. Nếu loài A giảm số lượng thì loài B sẽ giảm số lượng.
 4. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài T giảm số lượng.

 

A. 4                  B.3.                C.2                    D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 5: Một lưới thức gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Có 11 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi ngắn nhất có 4 mắt xích.
 2. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ có tối đa 7 loài.
 3. Loài H tham gia vào 9 chuỗi thức ăn.
 4. Chuỗi thức ăn ngắn nhất chỉ có 3 mắt xích.

A. 4                 B. 3                  C.1                  D. 2

HƯỚNG DẪN GIẢI:

ĐÁP ÁN:    B

 

 

CÂU 6: Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.
 2. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.
 3. Nếu giảm số lượng cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.
 4. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài D sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài A.

A. 1.               B. 2.                 C.4.                      D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

CÂU 7: Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Loài K tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.
 2. Có 12 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi dài nhất có 7 mắt xích.
 3. Nếu loài H và C bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ có tối đa 6 loài.
 4. Tổng sinh khối của loài A sẽ lớn hơn tổng sinh khối của các loài còn lại.

A. 4.              B. 3.              C. 1.                     D. 2.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 8:  Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng.
 2. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.
 3. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài D thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.
 4. Nếu loài C bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài A sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài C.

A. 1.                B. 2.              C. 4.                     D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 9: Xét một lưới thức ăn như sau: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắc xích.
 2. Quan hệ giữa loài C và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.
 3. Trong 10 loài nói trên, loài A tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
 4. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9  loài còn lại.
 5.  Nếu loài C bị tuyệt diệt thì loài D sẽ giảm số lượng cá thể.

A. 1.            B. 4.              C. 2.               D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 CÂU 10: Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Lưới thức ăn này có 6 chuỗi thức ăn.
 2. Nếu loài rắn bị giảm số lượng thì loài gà sẽ tăng số lượng.
 3. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.
 4. Loài giun đất được xếp vào sinh vật sản xuất.

A. 2                     B. 1                 C. 3                D. 4

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 11: Một lưới thức gồm có 10 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Loài H tham gia vào ít chuỗi thức ăn hơn loài E.
 2. Chuỗi thức ăn ngắn nhất có nhất có 3 mắt xích.
 3. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ còn  lại 8 chuỗi thức ăn.
 4. Loài E có thể là một loài động vật có xương sống.

A. 1                 B. 2                      C. 3                    D.4

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 12: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật là A, B, C, D, E, H, I, K, M. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Lưới thức ăn này có tối đa 12 chuỗi thức ăn.
 2. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới này có 6 bậc dinh dưỡng.
 3. Loài H thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 và cấp 3.
 4. Loài H tham gia vào 9 chuỗi thức ăn.

A. 3                       B.4                     C.2                       D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 13: Một lưới thức ăn gồm 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

 1. Có 15 chuỗi thức ăn
 2. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.
 3. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì loài lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.
 4. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì  loài M sẽ tăng số lượng.

A. 4.                 B. 2.                    C.1.              D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 14: Xét một lưới thức ăn như sau:

 

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.
 2. Quan hệ giữa loài C và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.
 3. Trong 10 loài nói trên, loài A tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
 4. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 loài còn lại.

A. 1.                   B. 4.               C.2.                D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

 

CÂU 15:  Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình bên.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Loài K tham gia vào 4 chuỗi thức ăn.
 2. Có 12 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi dài nhất có 7 mắt xích.
 3. Nếu loài H và C bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ có tối đa 6 loài.
 4. Tổng sinh khối của loài A sẽ lớn hơn tổng sinh khối của các loài còn lại.
 1. 4             B. 2                C.3            D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI:

 

                 Chúc các bạn học tốt! NG.M.N Loga.vn

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: