1.NHỮNG NỘI DUNG GIẢM TẢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 11

TT

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

Bài 1

Trang 6 – 7 và 9

Mục I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng

và Mục III. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

Không dạy nhưng lồng ghép vào mục II, chỉ cần giới thiệu cơ quan hấp thu nước và muối khoáng chủ yếu của cây là rễ

2

Bài 2

Trang 10 - 13

- Mục I. Dòng mạch gỗ
- Mục II. Dòng mạch rây - Hình 2.4b

- Không mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ, chỉ dạy đường đi của dịch mạch gỗ
- Không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây

- Không giải thích bằng hình này

3

Bài 3

Trang 16 – 17

Trang 19

- Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước

- Mục IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng

- Câu 2* trang 19

- Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.
- Lưu ý giáo viên: Cây có cơ chế tự điều hoà về nhu cầu nước, cơ chế này điều hoà việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hoà không thực hiện được cây sẽ không phát triển bình thường.

- Không yêu cầu HS trả lời

4

Bài 5

Trang 25 - 26

- Mục II. Quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật
- Mục I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ

- Không dạy
- Nhập vào bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

5

Bài 8

Trang 37

Mục II.1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp

Không giải thích câu lệnh, hình 8.2 để lại phần hình thái, không dạy cấu tạo trong

6

Bài 9

Trang 40 - 43

 

- Chỉ giới thiệu C3,C4 và CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên chỉ so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.

- Bỏ hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)

7

 

Bài 12

Trang 52 - 53

Mục II. Con đường hô hấp ở thực vật

Không đi sâu vào cơ chế

2.NHỮNG NỘI DUNG GIẢM TẢI TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 12.

TT

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

Bài 1

Trang 6

Mục I.2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

Không dạy

2

Bài 2

Trang 11

- Mục I.2. Cơ chế phiên mã - Mục II. Dịch mã

- Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực - Dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ.

3

Bài 3

Trang 15

Câu hỏi 3 cuối bài

Thay từ “Giải thích” bằng “Nêu cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêrôn Lac”

4

Bài 4

Trang 19

Hình 4.1 và hình 4.2

Không giải thích cơ chế

5

Bài 6

Trang 27

Hình 6.1

Chỉ dạy 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1

6

Chương II

Bài 15

Trang 64

- Bài tập chương I - Bài tập chương II

- Làm các bài 1,3,6 - Làm các bài 2,6,7

7

Chương IV

Bài 18

Trang 75

Sơ đồ 18.1

Không dạy, không giải thích sơ đồ

8

Phần VI Chương I

Bài 24

Trang 104

- Mục II. Bằng chứng phôi sinh học - Mục III. Bằng chứng địa lí sinh vật học

- Không dạy - Không dạy

9

Bài 25

Trang 108

Mục I. Học thuyết tiến hoá Lamac

Không dạy

10

Bài 27

Trang 118

Cả bài

Không dạy. Chỉ sử dụng khung cuối bài ghép vào phần chọn lọc tự nhiên của bài 26. Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại để dạy.

11

Bài 29

Trang 126

Mục I.2. Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí

Không dạy

12

Bài 31

Trang 133

Cả bài

Không dạy.

13

Phần VII Chương I

Bài 35

Trang 150

Mục III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

Không dạy

14

Chương II

Bài 41

Trang 181

Câu hỏi lệnh mục III

Không dạy

15

Chương III

Bài 44

Trang 195

Mục II.2. Chu trình nitơ

Không dạy chi tiết (vì đã học ở bài 5, bài 6 lớp 11)

16

Bài 45

Trang 201

- Hình 45.2
- Câu hỏi lệnh thứ 2 trang 202

- Không dạy - Không dạy

 

Bài viết gợi ý: