I. CẤU TẠO

- Công thức phân tử của stiren là C8H8

- Stiren là một chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

- Khi đun nóng stiren với dung dịch kali pemanganat rồi axit hoá thì thu được axit benzoic (C6H5–COOH). Điều đó cho thấy stiren có vòng benzen với 1 nhóm thế : C6H5-R và R là C2H3.

- Stiren làm mất màu nước brom và tạo thành hợp chất có công thức C8H8Br2. Điều đó chứng tỏ nhóm C2Hcó chứa liên kết đôi, đó là nhóm vinyl : CH= CH–

Vậy công thức cấu tạo của stiren là :

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng cộng : Halogen (Cl2, Br2), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken.

2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng trùng hợp.

Ví dụ :

3. Phản ứng oxi hoá

Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl.

III. ỨNG DỤNG

- Ứng dụng quan trọng nhất của stiren là để sản xuất polime. Polistiren  là một chất nhiệt dẻo, trong suốt, dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình (thước kẻ, vỏ bút bi, eke, cốc, hộp mứt kẹo...).

Bài viết gợi ý: