BÀI LÀM

Sông Hồng, nhớ

Sớm nay gió lộng sông Hồng lạnh quá

Sóng cuộn phù sa bồi đắp đôi bờ

Cánh buồm xa phấp phới qua ngày tháng

Thấp thoáng, đâu đây bóng ai vẫn chờ. 
 

Bài viết gợi ý: