Unit 3: Teen stress and pressure

  1. Vocabulary:

adolescence (n) /ˌædəˈlesns/: giai đoạn vị thành niên

ex: Adolescence brings about major changes in a young person’s body.
adulthood (n) /ˈædʌlthʊd/: giai đoạn trưởng thành

calm (adj) /kɑːm/: bình tĩnh

cognitive skill /ˈkɒɡnətɪv skɪl/: kĩ năng tư duy

concentrate (v) /kɒnsntreɪt/: tập trung

ex: We need to concentrate resources on the most run-down areas.

confident (adj) /ˈkɒnfɪdənt/: tự tin                 

ex: The team feels confident of winning.

delighted (adj) /dɪˈlaɪtɪd/: vui sướng

ex:  I was delighted with my presents.

depressed (adj) /dɪˈprest/: tuyệt vọng

ex: She felt very depressed about the future.

embarrassed (adj) /ɪmˈbærəst/: xấu hổ

ex: I've never felt so embarrassed in my life!

emergency (n) /iˈmɜːdʒənsi/: tình huống khẩn cấp

frustrated (adj) /frʌˈstreɪtɪd/: bực bội (vì không giải quyết được việc gì)

ex: It's very easy to get frustrated in this job.

helpline (n) /ˈhelplaɪn/: đường dây nóng trợ giup

house-keeping skill /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/: kĩ năng làm việc nhà

independence (n) /ˌɪndɪˈpendəns/: sự độc lập, tự lập

informed decision (n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/: quyết định có cân nhắc

left out (adj) /left aʊt/: cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập

life skill /laɪf skɪl/: kĩ năng sống

relaxed (adj) /rɪˈlækst/: thoải mái, thư giãn

ex: I’m feeling more relaxed about the future now.

resolve conflict (v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/: giải quyết xung đột

risk taking (n) /rɪsk teɪkɪŋ/: liều lĩnh

self-aware (adj) /self-əˈweə(r)/: tự nhận thức, ngộ ra

ex: She was sufficiently self-aware to recognize the cause of her problems.

self-disciplined (adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/: tự rèn luyện

stressed (adj) /strest/: căng thẳng, mệt mỏi

ex: He was feeling very stressed and tired.

tense (adj) /tens/: căng thẳng

ex: She sounded tense and angry.

worried (adj) /ˈwɜːrid/: lo lắng

ex: She gave me a worried look.

  1. Collocation:

-concentrate something + adv./prep. 

            + concentrate (on something/on doing something)

            + concentrate something

- confident of something/doing something

- delighted to do something

- delighted by/at something

-delighted with something

- embarrassed to do something

- embarrassed about/at something

- relaxed (about something) 

- worried about somebody/something

  1. Grammar:

*Câu tường thuật:

say + (that) + S + V
say + to + O + (that) + S + V
tell + O + (that) + S + V

Biến đổi động từ theo cách sau (lùi một thì):

-Present simple       -           Past simple

-Present continuous          -             Past continuous

-Present perfect       -                 Past perfect

-Past simple         -             Past perfect

-Present perfect continuous         -        Past perfect continuous

-Past continuous       -             Past perfect continuous

-will           -         would

-can           -        could

-must/ have to       -          had to

-may          -            might

Chú ý: Các trường hợp sau không thay đổi thì của động từ khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật
Động từ giới thiệu ở các thì hiện tại đơnhiện tại tiếp diễnhiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn

- Khi lời nói trực tiếp diễn tả một sự thật hiển nhiênmột chân lý; là câu điều kiện không có thật ở hiện tại (loại 2) hoặc quá khứ (loại 3); hoặc là câu điều ước (wish) 

*Câu hỏi tường thuật:

-Yes/No:                                                         ask/wonder/want to know + if/ whether + S +V

-Wh:                                                                ask/wonder/want to know + question word + S + V

 

  1. Practice:

Exercise 1: Choose the word that DOES NOT fit in the sentences.

1. You may feel ………………….before taking an important exam.

(tense/stressed/surprised/worried)

2. You have finished your exam, and you think you did quite well. You may feel …………………..(realaxed/depressed/calm/confident)

3. You have a problem with your deskmates at school and you don’t know who to talk to. You may feel ………………….. (worried/delighted/stressed/depressed)

4. You are asked to fìx a broken motorbike Kate and you are not sure what to do.You may feel………………….. . (confused/frustrated/happy/embarrassed)

5. You have moved to a new class and you know nobody there. You may feel …………………… (depressed/left-out/delighted/stressed)

Exercise 2: Complete the sentences. Use reported speech..

1.“Open the door.” she said to them.

- She told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Which way did they go?” he asked.

- He asked... ......................................................................

4. “Bring it back if it doesn’t fit.”, I said to her.

- I told... ............................................................................

5. “Don’t stay out late, Kate.” Thomas said.

- Thomas told Kate... ...............................................................

6. “Please let me borrow your car.” he said to her.

- He asked... ........................................................................

7. “Dorian, have you seen my gloves?” Kristen asked.

- Kristen asked Dorian.....

8. Don’t leave the window open, Taylor.”, I said.

- I told Taylor.... ...................................................................

9. “Don’t do it again.” she said to them.

She told them..................................................................

10. “ Did Mr. Paul send the potatoes to you?” she asked.

- She asked.......................................................................

Exercise 3: Use the phrases created in to complete the following sentences.

1. Recognising your feelings is a way to_______ .

2. My mother said I should _______ such as sleeping at least eight hours a night, and exercising regularly.

3. ‘I’m fighting with my brother again! It feels like we can never_______ our _______!’

4. ‘Don’t act too quickly! You should consider both the good points and bad points in order to_______ .!’ mỵ mother advised me.

5. He is a very wise man. He knows when to _______ and when to wait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: