UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD 

A.Từ vng quan trng  

- plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dá

- walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giàng đi bộ 

- painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuc giđau 

- sun cream /ˈsʌˌkriːm/ (n): kem chng nng 

- scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái ké

- sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ 

- backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô 

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bà

- desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa m

- mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): nú

- lake /leɪk/ (n): hồ nướ

- river /ˈrɪv·ər/ (n): sông 

- forest /ˈfɔr·əst/ (n): rng 

- waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nướ

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam c

- boat /boʊt/ (n): con thuy

- boot /buːt/ (n): giàng 

- cave /keɪv/ (n): hang động 

- cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thut năn, nghệ thum th

- diverse /ˈdɑɪ·vɜrs/ (adj): đa dng 

- essential /ɪˈsen·ʃəl/ (adj): rt cn thiế

- island /ˈaɪ.lənd/ (n): hòđả

- rock /rɑk/ (n): hòđá, phiếđá 

- thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ/ (adj) (gây): hi h

- torch /tɔrtʃ/ (n): đèn pin 

- travel agents /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lch 

- valley /ˈvæl·i/ (n): thung lũng 

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván bu

- wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan 

B. Ngữ Pháp 

I. The present simple tense ( Thì hin tđơn ) 

1. Cách dùng  

- Dùng để din tả mt thói quen hoc hành động lđi lp li trong hin ti. 

Ex: I usually go to bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào lúc 11 gi)  

      My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thc dy sm.) 

- Dùng để chỉ nhng điu thuc về chân lý, sự tht hin nhiên. 

Ex: The sun rises in the East and sets in the West. (Mt tri mở phíđông và lở phía Tây) 

      The earth moves around the Sun. (Tráđất quay quanh mt tri) 

- Dùng để din tả sự vic xy ra trong tương lai. Cách này thường áp dng để nói về thi gian biu, chương trình hoc kế hoch đã được cố định theo thi gian biu. 

Ex: The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khi hành lúc 8 giờ sáng mai.) 

- Sử dng trong câđiu kin loi 1. 

Ex: What will you do if you fail your exam? (Bn sẽ làm gì nếu bn trượt kỳ thi      này?)  

       We will wait, until she comes. (Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy ti) 

- Sử dng trong mt số cu trúc khác.  

2. Công th 

a. Vđộng từ tobe  

- Thể khng định : S + is /are/ am + O  

Ex: I am a student.  

-Thể phủ định : S + isnt /arent/ am not + O 

Ex: He isnt a student.  

-Thể nghi vn: is /are/ am + S + O ?  

Ex: Is she a teacher ?  

b. Vđộng từ thường  

- Thể khng đinh:  

+ S ( I, you, we, they ) + V ( nguyên thể )  

+ S ( He, She, It ) + V-s/es  

* Note  : Thê“ es ’’ sau cáđộng từ tn cùng là o, s, X, z, ch, sh 

Ex: Watch => watches 

      Wash => washes 

- Thể phủ định 

+ S ( I, you, we, they ) + dont + V ( nguyên thể 

+ S ( He, She, It ) + doesnt + V ( nguyên thể 

-  Thể nghi vn:  

+ Dng có từ để hi: Wh- ( từ để hi ) + Do + S ( I, you, we, they )+ V+ … 

                                  Wh- ( từ để hi ) + Does + S ( He, She, It )+ V + … 

   Ex : What do you do ? ( Bn làm gì ? )  

          Where does he live ? ( Anh y sng ở đâu ? )  

+ Dùng trợ động t: Do + S ( I, you, we, they ) + V + … 

                                 =>Trả li : Yes, S do / No, S don

                                 Does + S ( He, She, It )+ V + … 

                                 =>Trả li : Yes, S does / No, S doesn

Ex: Do you  live in city ? ( Bn sng ở thành phố  đúng không ? ) 

    =>Yes, I do/ No, I dont.  

Ex : Does she know to sing ? ( Cô ấy biết háđúng không ? )  

    =>Trả li : Yes, She does / No, She doesn

3. Du hiu nhn biết 

- Trong câu có nhng t:  

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thnh thong), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao gi), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên). 

Ex: We sometimes go to the beach.(Thnh thong chúng tôđi bin.) 

       I always drink lots of water.  

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mi ngày, mi tun, mi tháng, mi năm).  

Ex: I go to shool every day. 

      I play football once a week. 

+ Once/ twice/ three times/ four times.. a day/ week/ month/ year,……. (mt ln / hai ln/ ba ln/ bn l……..mt ngày/ tun/ tháng/ năm) 

Ex: He goes to the cinema three times a month. 

       I go swimming once a week

II. Gii từ chỉ thi gian: AT, ON, IN 

1. Gii từ ‘at’ sử dng vi:   

-Gi

Ex: We have lunch at eleven thirty.(Chúng tôăn trưa lúc 11 giờ 30.) 

-Tui: 

Ex: He will go to school at (the age of) five.(Thng bé sẽ đi hc lúc 5 tui). 

Ngoi l: Dướđây là mt số trường hđặc bit vi gii từ ‘at

At night: về đêm  

At Christmas: vào lễ Giáng Sinh 

At Easter: vào lễ Phc Sinh  

At the weekend: vào ngày cui tu

2. Gii từ on (có nghĩa là vào) được sử dng vi: 

-Ngày: 

Ex1: I have history on Thurdays. (Tôi có tiết Lch sử vào thứ Năm.) 

Ex2: Our school begin on September 5th. (Trường chúng tôi khai ging vào mùng 5 tháng 9.) 

-Bui ca ngày trong tun (Monday morning/ afternoon/...) 

ExOn Monday morning, we have English. (Chúng tôi có tiết tiếng Anh vào sáng thứ Hai.) 

3. Gii từ ‘in’ (có nghĩa là vào) được sử dng vi: 

-Tháng, năm hay khong thi gian dài hơ

Ex1: Our schools begin in September. (Trường chúng tôi bđầu vào tháng Chín.) 

Ex2: There will be a new school in this city in 2019. (Sẽ có mt ngôi trường mở thành phố này vào năm 2019.) 

-Bui ca ngày (in the morning/ afternoon/...) 

Ex1: We don't go to school in the evening. (Chúng tôi không đi hc vào bui ti.) 

Ex2In the afternoon, he comes back home and takes a rest. (Bui trưa, anh y về nhà và nghỉ ngơi.) 

C.Bài tp 

Bài 1: Chia dng đúng cđộng từ trong ngoở thì hin tđơn. 

1. Mary (walk) _______to work every day. 

2. We often (be) ________at home on summer holiday. 

3. My sister (not love)________ Maths. 

4. My brother (study)_________ English every night. 

5. The Earth (go)_______ around the Sun. 

6. The plane (take)________ off at 4 pm this weekend? 

7. My mother (sweep)________ the floor every afternoon. 

8. I (not use)________ this car regularly. 

9. Mary and Peter usually (go)________ to the cinema together? 

10. They often (not watch)_________ TV. 

KEY

1.walks 

2. are 

3. doesnt love 

4. studies 

5. Goes 

6. Does the plane take 

7. Sweeps 

8. dont use  

9. Do Mary and Peter usually go 

10. don't often watch 

Bài 2: Hãy sp xếp các từ sau thành câu:  

1/ school/ go/ to/ I/ 7 a.m/ at/ morning/ every  

2/ classes/ from/ I/ seven/ have/ to/ nine 

3/ half/ six/ at/ past/ lunch/ have/ I  

4/ games/ afternoon/ the/ play/ in/ I  

5/ home/ I/ go/ oclock/ five/ at 

6/ television/ watch/ evening/ the/ I/ in  

7/ I/ homework/ do/ that/ after 

8/ bed/ to/ go/ I/ ten/ at  

9/ What/ time/ get/ up/ do/ you?  

10/ What/ bed/ go/ time/ do/ you/to? 

KEY:  

1.I go to school at 7 A.M every morning.  

2. I have from seven to nine classes.  

3. I have lunch at half past six. 

4. I play games in the afternoon.  

5. I go home at five o’ clock.  

6. I watch television in the evening.  

7. I do homework after that. 

8. I go to bed at ten.  

9. What time do you get up ? 

10. What time do you go to bed ?  

 

 

 

 
 
 

 

Bài viết gợi ý: