Chi tiết đề thi

Đề thi thử chọn lọc 3

ctvloga379
0 lượt thi
Toán
Khó
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [60266] - [Loga.vn]

Cho hàm số $g\left( x \right)=\left( 1+x+\frac{{{x}^{2}}}{2!}+\frac{{{x}^{3}}}{3!}+...+\frac{{{x}^{n}}}{n!} \right)\left( 1-x+\frac{{{x}^{2}}}{2!}-\frac{{{x}^{3}}}{3!}+...-\frac{{{x}^{n}}}{n!} \right)$ với $x>0$ và n là số nguyên dương lẻ $\ge $ 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 2 [60264] - [Loga.vn]

Trong không gian với trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A\left( 3;3;1 \right),B\left( 0;2;1 \right),$ và mặt phẳng $\left( P \right):x+y+z-7=0.$ Đường thẳng d nằm trong $\left( P \right)$ sao cho mọi điểm nằm trên d luôn cách đều A, B có phương trình là.

Câu 3 [60263] - [Loga.vn]

Gọi $z=a+bi$ là số phức thỏa mãn $\left| z-1-i \right|=5$ và $\left| z-7-9i \right|+2\left| z-8i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $2a+3b$ bằng

Câu 4 [60262] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1.$Phương trình $f\left[ f\left( f\left( x \right)-1 \right)-2 \right]=1$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

Câu 5 [60260] - [Loga.vn]

AB là đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng $\Delta ,\Delta '$ chéo nhau, $A\in \Delta ,\,\,B\in \Delta ',\,\,AB=a;\,\,M$ là điểm di động trên $\Delta ,\,\,N$ là điểm di động trên $\Delta '$. Đặt $AM=m,AN=n\left( m\ge 0,n\ge 0 \right).$ Giả sử ta luôn có ${{m}^{2}}+{{n}^{2}}=b$ với $b>0,\,\,\,b$ không đổi. Xác định m, n để độ dài đoạn MN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 6 [60258] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ABCD có $AB=AD=BC=BD,\,AB=a,\,\,CD=a\sqrt{30}.$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng $a$. Tính khoảng cách h từ điểm cách đều 4 đỉnh $A,B,C,D$ đến mỗi đỉnh đó.

Câu 7 [60257] - [Loga.vn]

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh $a$, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AD. Khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng $\left( SCN \right)$ bằng.

Câu 8 [60255] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số m thuộc khoảng $\left( 1;2019 \right)$ để phương trình dưới đây có nghiệm lớn hơn 3. ${{\log }_{2}}\left( x-\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right).{{\log }_{2019}}\left( x-\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right)={{\log }_{m}}\left( x+\sqrt{{{x}^{2}}-1} \right).$

Câu 9 [60254] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình $\sin 2x+\sqrt{3}m=2\cos x+\sqrt{3}m\sin x$ có duy nhất một nghiệm thuộc khoảng $\left( 0;\pi \right).$

Câu 10 [60250] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho điểm $A\left( 1;2;-3 \right),$ mặt phẳng $\left( P \right):2x+2y-z+9=0$ và đường thẳng $\Delta :\frac{x+1}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z+2}{-4}.$ Đường thẳng d đi qua A, song song với $\Delta $ và cắt $\left( P \right)$ tại B. Điểm M di động trên $\left( P \right)$ sao cho tam giác AMB luôn vuông tại M. Độ dài đoạn MB có giá trị lớn nhất bằng

Câu 11 [60247] - [Loga.vn]

Xét số phức z thỏa mãn $\left( 1+2i \right)z.\left| z \right|+\left( 2-i \right)z=\sqrt{10}.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 12 [60245] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f\left( 2 \right)=f\left( -2 \right)=2019.$ Hàm số $y=f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ.

 

Câu 13 [60242] - [Loga.vn]

Cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành, $AB=2a,\,\,BC=a,$ góc ABC bằng 1200, SD vuông góc với mặt phẳng đáy, $SD=a\sqrt{3}.$ Tính sin của góc tạo bởi SB và mặt phẳng $\left( SAC \right).$

Câu 14 [60240] - [Loga.vn]

Một con cá bơi ngược dòng sông để vượt một quãng đường là 300 km. Vận tốc chảy của dòng nước là 6 km/h. Gọi vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) và khi đó năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được tính theo công thức $E\left( v \right)=k.{{v}^{2}}.t,$ trong đó k là hằng số. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao ít nhất là.

Câu 15 [60238] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Biết rằng $\int_{1}^{{{e}^{3}}}{\frac{f\left( \ln x \right)}{x}}dx=7,\,\,\,\,\int_{0}^{\pi /2}{f\left( \cos x \right)\sin xdx}=3.$ Tính tích phân $I=\int_{1}^{3}{\left( f\left( x \right)+2x \right)}dx.$

Câu 16 [60233] - [Loga.vn]

Biết $n\in {{\mathbb{Z}}^{+}},n>4$ và thỏa mãn $\frac{A_{n}^{0}}{0!}+\frac{A_{n}^{1}}{1!}+\frac{A_{n}^{2}}{2!}+\frac{A_{n}^{3}}{3!}+...+\frac{A_{n}^{n}}{n!}=\frac{32}{n-4}.$ Tính $P=\frac{1}{n\left( n+1 \right)}.$

Câu 17 [60231] - [Loga.vn]

Tìm các giá trị của x trong khai triển ${{\left( \sqrt{{{2}^{\lg \left( 10-{{3}^{x}} \right)}}}+\sqrt[5]{{{2}^{\left( x-2 \right)\lg 3}}} \right)}^{n}},$ biết rằng số hạng thứ 6 trong khai triển trên bằng 21 và $C_{n}^{1},C_{n}^{2},C_{n}^{3}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Câu 18 [60228] - [Loga.vn]

. Có 5 người nam và 3 người nữ cùng đến dự tiệc, họ không quen biết nhau, cả 8 người cùng ngồi một cách ngẫu nhiên vào xung quanh một cái bàn tròn có 8 ghế. Gọi P là xác suất không có 2 người nữ nào ngồi cạnh nhau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 19 [60225] - [Loga.vn]

Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O và có chiều cao bằng 40. Cắt hình nón bằng  một mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy, thiết diện thu được là đường tròn tâm $O'$. Chiều cao h của khối nón đỉnh S đáy là hình tròn tâm $O'$ bằng bao nhiêu, biết rằng thể tích của nó bằng $\frac{1}{8}$ thể tích khối nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O.

Câu 20 [60223] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $f\left( \sqrt{1-\operatorname{s}\text{in}x} \right)=f\left( \sqrt{1+\cos x} \right)$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left( -3,2 \right).$

Câu 21 [60220] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=g\left( x \right)=x.f\left( {{x}^{2}} \right)$ có đồ thị trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$ như hình vẽ bên. Biết diện tích S của miền được tô đậm bằng $\frac{5}{2},$ tính tích phân $I=\int_{1}^{4}{f\left( x \right)dx}$

Câu 22 [60218] - [Loga.vn]

Cho $f\left( x \right),f\left( -x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $2f\left( x \right)+3f\left( -x \right)=\frac{1}{{{x}^{2}}+4}.$ Tính $I=\int_{-2}^{2}{f\left( x \right)dx.}$

Câu 23 [60215] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho $A\left( 1;2;1 \right)$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{-1}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-3}{1}.$ Đường thẳng đi qua A cắt và vuông góc với d có phương trình là

Câu 24 [60213] - [Loga.vn]

Thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x\sqrt{\ln x},\,\,x=e$ và trục hoành là

Câu 25 [60212] - [Loga.vn]

Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{x}-3$ là.

Câu 26 [60209] - [Loga.vn]

Giá trị cực tiểu ${{y}_{CT}}$ của hàm số $y=x+\frac{4}{x}-3$ là.

Câu 27 [60206] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu có bán kính R và cho một hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao 2R. Tỉ số diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ là

Câu 28 [60205] - [Loga.vn]

Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 8,4% /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp 3 lần số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

Câu 29 [60203] - [Loga.vn]

Cho $\int_{0}^{3}{\frac{x}{2\sqrt{x+1}+4}dx=\frac{a}{3}+\ln \left( \frac{{{3}^{b}}}{{{2}^{c}}} \right)}.$ Tính $T=a+2b-c.$

Câu 30 [60201] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-3{{x}^{4}}+4{{x}^{3}}$

Câu 31 [60200] - [Loga.vn]

Khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a có thể tích bằng

Câu 32 [60199] - [Loga.vn]

Người ta xếp các hình vuông kề với nhau như hình vẽ dưới đây, mỗi hình vuông có độ dài cạnh bằng nửa độ dài cạnh của hình vuông trước đó. Nếu biết hình vuông đầu tiên có cạnh dài 10cm thì trên tia Ax cần có một đoạn thẳng dài bao nhiêu cm để có thể xếp được tất cả các hình vuông đó

Câu 33 [60198] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):2x+y+2z+2=0$ và cho mặt cầu \[\left( S \right):{{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y-1 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=10.\] Bán kính của đường tròn giao tuyến giữa $\left( P \right)$ và $\left( S \right)$ bằng.

Câu 34 [60196] - [Loga.vn]

Nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{3}}\left( 2x-1 \right)>{{\log }_{2}}9.{{\log }_{3}}4$ là.

Câu 35 [60195] - [Loga.vn]

. Hàm số $y={{x}^{4}}+8{{x}^{3}}+5$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Câu 36 [60194] - [Loga.vn]

Nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}$ là Nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{\ln }^{2}}x}{x}$ là

Câu 37 [60193] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho $A\left( 1;2;1 \right)$ và đường thẳng $d:\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{3}.$ Mặt phẳng chứa A và d có phương trình là

Câu 38 [60192] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu số thực thuộc $\left( \pi ,3\pi  \right)$ thỏa mãn $\int_{\pi }^{\alpha }{\cos 2xdx=\frac{1}{4}.}$

Câu 39 [60191] - [Loga.vn]

Nghiệm của phương trình $7{{z}^{2}}+3z+2=0$ trên tập số phức là.

Câu 40 [60190] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\ln \left( -{{x}^{2}}+4x \right),$ khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

Câu 41 [60189] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d:\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{-3}$ và cho mặt phẳng $\left( P \right):x+y+z-4=0.$ Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

Câu 42 [60186] - [Loga.vn]

Cho số phức $\overline{z}=\frac{2}{1+\sqrt{3}i}.$ Tìm số phức $z$

Câu 43 [60184] - [Loga.vn]

Khi tăng bán kính của mặt cầu lên hai lần thì thể tích của khối cầu giới hạn bởi mặt cầu đó tăng lên mấy lần

Câu 44 [60182] - [Loga.vn]

Cho hai số phức Mô đun của số phức \[\text{w}=2{{z}_{1}}+3{{z}_{2}}\] bằng

Câu 45 [60180] - [Loga.vn]

. Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

Câu 46 [60175] - [Loga.vn]

. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng $\left( P \right):x+y-z+5=0$ và $\left( Q \right):2x+2y-2z+3=0.$ Khoảng cách giữa $y=\frac{1}{{{x}^{2}}+3}$$\left( P \right)$ và $\left( Q \right)$ bằng

Câu 47 [60172] - [Loga.vn]

Phương trình ${{2}^{x-1}}={{7}^{x}}$ có nghiệm là

Câu 48 [60170] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 49 [60130] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường cong $\left( T \right)$ là tập hợp tâm của các mặt cầu $\left( S \right)$ đi qua điểm $A\left( 1;1;1 \right)$ đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng $\left( \alpha \right):x+y+z-6=0$ và $\left( \beta \right):x+y+z+6=0$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $\left( T \right)$ bằng

Câu 50 [60128] - [Loga.vn]

Trên một hình tròn là đáy chung, ta dựng hai hình nón (hình nón này chứa hình nón kia – như hình vẽ), sao cho hai đỉnh cách nhau bằng $a$. Góc ở đỉnh hình nón lớn là $2\alpha $ và của hình nón nhỏ là $2\beta $. Khi đó thể tích phần ở ngoài hình nón nhỏ và ở trong hình nón to là bao nhiêu?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook