Chi tiết đề thi

đề thi thử toán thpt quốc gia 2019

RiBDen
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [9778] - [Loga.vn]

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng ?            

Câu 2 [3403] - [Loga.vn]

Cho hình nón có bán kính đáy là \[r=\sqrt{3}\] và độ dài đường sinh \[l=4\] .Tính diện tích xung quanh S của hình nón đã cho

Câu 3 [23919] - [Loga.vn]

Cho khối lập phương có độ dài đường chéo bằng $3\sqrt{3}\,cm$. Tính thế tích khối lập phương đó.

Câu 4 [27469] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương \[ABCD.A'B'C'D'\] cạnh \[a.\] Tính khoảng cách từ \[B\] tới đường thẳng \[DB'.\] 

Câu 5 [37877] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ đứng \[ABCD.ABCD\] có đáy là hình bình hành. Các đường chéo \[DB\] và \[AC\] lần lượt tạo với đáy các góc \[{{45}^{\circ }}\,v\grave{a}\text{ 3}{{\text{0}}^{\circ }}.\] Biết chiều cao của lăng trụ là \[~a\]và \[\overset\frown{BAD}\text{ }={{60}^{\circ }}\], hãy tính thể tích \[V\] của khối lăng trụ này.

Câu 6 [29197] - [Loga.vn]

Số cạnh của một khối chóp bất kì luôn là:

Câu 7 [29292] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 3, AD = 1. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc cạnh đáy AB sao cho \[AH\text{ }=\text{ }2HB.\] Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SHC).

Câu 8 [56] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng $2\pi {{a}^{2}}$ và bán kính đáy bằng $a$. Độ dài đường sinh của hình trụ đã cho bằng

Câu 9 [27715] - [Loga.vn]

Cho hình hộp đứng 'ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông cân, $A'C=a.$ Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng $\left( BCD \right)$ tính theo a là

Câu 10 [26274] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có khoảng cách từ A đến $\left( SCD \right)$ bằng 4. Gọi V là thể tích khối chóp S.ABCD, tính giá trị lớn nhất của V.

Câu 11 [27541] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ \[ABC.A'B'C'\] có đáy \[ABC\] là tam giác vuông tại \[B,\] \[AB=a,BC=a\sqrt{3},\] góc hợp bởi đường thẳng \[~AA'\]và mặt phẳng \[\left( A'B'C' \right)\] bằng \[45{}^\circ ,\] hình chiếu vuông góc của \[B'\] lên mặt phẳng \[\left( ABC \right)\] trùng với trọng tâm của tam giác \[ABC.\] Tính thể tích khối lăng trụ \[ABC.A'B'C'.\] 

Câu 12 [26819] - [Loga.vn]

Cho khối tứ diện ADCD có thể tích V. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD, BCD. Tính theo V thể tích của khối tứ diện MNPQ.

Câu 13 [15877] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC đều cạnh \[a,\text{ }SA\bot \left( ABC \right)\text{, }SA=\frac{a\sqrt{2}}{2}.\] Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB).

Câu 14 [26483] - [Loga.vn]

Trong các khối trụ cùng có diện tích toàn phần là $6\pi .$ Tìm bán kính đáy của khối trụ có thể tích lớn nhất

Câu 15 [5484] - [Loga.vn]

Cho mặt trụ (T) và một điểm S cố định nằm ngoài (T). Một đường thẳng $\Delta $ luôn đi qua S và cắt (T) tại hai điểm A, B (A, B có thể trùng nhau). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tập hợp các điểm M là

   

Câu 16 [35569] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của hàm số \[y=\frac{\sqrt{-{{x}^{2}}+2x}}{x-1}\] là:

Câu 17 [6864] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{-2+x}.$ Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 18 [16034] - [Loga.vn]

Đồ thị $y=\frac{x-2}{\sqrt{{{x}^{2}}-4}}$ có bao nhiêu tiệm cận?

  

Câu 19 [16509] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 20 [18795] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 13,44 lít khí CO2, 2,24 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 12,6 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Câu 21 [41008] - [Loga.vn]

Trên một đoạn đường giao thông có hai con đường vuông góc với nhau tại \[O\] như hình vẽ. Một địa danh lịch sử có vị trí đặt tại \[M\], vị trí \[M\] cách đường \[OE\text{ }125m\] và cách đường \[OX\text{ }1km\]. Vì lý do thực tiễn người ta muốn làm một đoạn đường thẳng $AB$ đi qua vị trí \[M\], biết rằng giá trị để làm \[100m\] đường là \[150\] triệu đồng. Chọn vị trí của \[A\text{ }v\grave{a}\text{ }B\] để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành con đường là bao nhiêu ?

Câu 22 [732] - [Loga.vn]

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, C'D'. Xác định góc giữa hai đường thẳng MN và AP.

Câu 23 [398] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\frac{2\sin 2x+\cos 2x}{\sin 2x-\cos 2x+3}\] có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Câu 24 [23576] - [Loga.vn]

Tìm m để phương trình sau có nghiệm:

\[\sqrt{3+x}+\sqrt{6-x}-\sqrt{\left( 3+x \right)\left( 6-x \right)}=m\]

Câu 25 [554] - [Loga.vn]

Cho hàm số$y=f\left( x \right)$. Hàm số $y=f'\left( x \right)$có đồ thị như hình vẽ.Hàm số $y=f\left( {{x}^{2}} \right)$ có bao nhiêu khoảng nghịch biến.


Câu 26 [27192] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{\left( x+m \right)}^{3}}+{{\left( x+n \right)}^{3}}-{{x}^{3}}$ (tham số m, n) đồng biến trên khoảng Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4\left( {{m}^{2}}+{{n}^{2}} \right)-m-n$ bằng:

Câu 27 [32054] - [Loga.vn]

Biết rằng đồ thị hàm số bậc 4: $y=f\left( x \right)$ được cho như hình vẽ sau:

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=g\left( x \right)={{\left[ f'\left( x \right) \right]}^{2}}-f\left( x \right).f''\left( x \right)$ và trục Ox.

Câu 28 [28] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực \[m\]sao cho trị lớn nhất của hàm số\[y=\left| 3{{x}^{2}}-6x+2m-1 \right|\] trên đoạn \[\left[ -2;3 \right]\]đạt giá trị nhỏ nhất. Số phần tử của tập \[S\]là

Câu 29 [33886] - [Loga.vn]

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn . Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c$ và trục Ox.

Câu 30 [46591] - [Loga.vn]

 Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Để người đó lãnh được số tiền 250 triệu đồng thì người đó cần gửi trong khoàng thời gian ít nhất là bao nhiêu năm? (nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền và lãi suất không thay đổi).

Câu 31 [27895] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Phương trình ${{2}^{2{{x}^{2}}+1}}-{{5.2}^{{{x}^{2}}+3x}}+{{2}^{6x+1}}=0$ có tổng các nghiệm bằng ?

Câu 32 [48593] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[f\left( x \right)\text{ }=x{{.5}^{x}}.\] Tổng các nghiệm của phương trình ${{25}^{x}}+f'(x)-x{{.5}^{x}}.\ln 5-2=0$ là:

Câu 33 [23909] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số $y=x{{.2}^{x}}$ là:

Câu 34 [16049] - [Loga.vn]

Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình ${{9}^{x}}-{{2.3}^{x+1}}+m=0$ có hai nghiệm thực ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=0$


Câu 35 [13598] - [Loga.vn]

Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng. Sau 6 tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6% / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (ta gọi đó là lãi kép) . Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu? (biết trong khoảng thời gian này bác Mạnh không rút tiền ra) .

Câu 36 [20168] - [Loga.vn]

Tính tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình

Câu 37 [45616] - [Loga.vn]

Cho \[a,\text{ }b,\text{ }c\text{ }>1.\] Biết rằng biểu thức $P={{\log }_{a}}\left( bc \right)+{{\log }_{b}}\left( ac \right)+4{{\log }_{c}}\left( ab \right)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng m khi ${{\log }_{b}}c=n.$ Tính giá trị $m+n$.

Câu 38 [44282] - [Loga.vn]

Để tiết kiệm năng lượng mốt cống ty điên lực đề xuất bán điên sinh hoạt; cho dân theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số thứ 11 đến số thứ 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30,... Bậc 1 có giá là 800 đống/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ n +1 tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là 2,5%. Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, hỏi tháng 1 ông A phải đóng bao nhiêu tiền ?

( đơn vị đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 39 [23090] - [Loga.vn]

Một sinh viên ra trường đi làm vào ngày 1/1/2018 với mức lương khởi điểm là a đồng/ 1 tháng và cứ sau 2 năm lại được tăng thêm 10% và chi tiêu hàng tháng của anh ta là 40% lương. Anh ta dự định mua một căn nhà có giá trị tại thời điểm 1/1/2018 là 1 tỷ đồng và cũng sau 2 năm thì giá trị căn nhà tăng thêm 5%. Với a bằng bao nhiêu thì sau đúng 10 năm anh ta mua được ngôi nhà đó, biết rằng mức lương và mức tăng giá trị ngôi nhà là không đổi ? ( kết quả quy tròn đến hàng nghìn đồng)

Câu 40 [20174] - [Loga.vn]

Ba anh em Tháng, Mười, Hai cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi xuất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay là 1 tỉ đồng. Giả sử mỗi tháng ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền góc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì Tháng cần 10 tháng. Mười cần 15 tháng và Hai cần 25 tháng. Hỏi tổng số tiền mà ba an hem trả ở tháng thứ nhất cho ngân hàng là bao nhiêu ( làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 41 [7245] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $A=\log \left( 2017+\log \left( 2016+\log \left( 2015+\log \left( ...+\log \left( 3+\log 2 \right)... \right) \right) \right) \right).$ Biểu thức A có giá trị thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây ?

Câu 42 [367] - [Loga.vn]

 Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\ln \left( 16{{x}^{2}}+1 \right)-\left( m+1 \right)x+m+2$ nghịch biến trên khoảng  

Câu 43 [34511] - [Loga.vn]

Cho x, y là số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{2}}x+{{\log }_{2}}y+1\ge {{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}+2y \right).$ Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=x+2y$

Câu 44 [24534] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Biết $\int\limits_{0}^{2}{x.f\left( {{x}^{2}} \right)dx=2,}$ hãy tính $I=\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)dx.}$ 

Câu 45 [1902] - [Loga.vn]

Nguyên hàm $F\left( x \right)$ của hàm số $f\left( x \right)=3-\frac{1}{{{\sin }^{2}}x}$ là:

Câu 46 [13571] - [Loga.vn]

Cho hai hàm số $y=f\left( x \right)$ và $y=g\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;b \right].$ Gọi $D$ là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đó và các đường thẳng $x=a,x=b\left( a

Câu 47 [27256] - [Loga.vn]

Nếu $\int{f\left( x \right)dx}=\frac{{{x}^{3}}}{3}+{{e}^{x}}+C$ thì $f\left( x \right)$ bằng:

Câu 48 [812] - [Loga.vn]

Cho tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{{{x}^{2}}+\left( 2\text{x}+\cos x \right)\cos x+1-\sin x}{x+\cos x}}d\text{x}=a{{\pi }^{2}}+b-\ln \frac{c}{\pi }.$ với a, b, c  là các số hữu tỉ. Tính giá trị của biểu thức $P=a{{c}^{3}}+b$. 

Câu 49 [277] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] liên tục trên \[\left[ 0;1 \right]\] thỏa mãn \[\int\limits_{0}^{1}{xf\left( x \right)dx}=0\] và \[\underset{\left[ 0;1 \right]}{\mathop{max}}\,\left| f\left( x \right) \right|=1.\] Tích phân \[I=\int\limits_{0}^{1}{{{e}^{x}}f\left( x \right)dx}\] thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Câu 50 [274] - [Loga.vn]

Giá trị của tích phân \[\int_{0}^{100}{x\left( x-1 \right)...\left( x-100 \right)dx}\] bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook