Chi tiết đề thi

Minh thi thử 2002

thientu2015
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
30
54 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23833] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Biết $f\left( a \right)>0$, hỏi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm ?Câu 2 [54729] - [Loga.vn]

Tìm m để đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+2{{m}^{2}}-4\] có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 3 [141] - [Loga.vn]

Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}{x-2}$ trên cập hợp $D=\left( -\infty ;-1 \right]\cup \left[ 1;\frac{3}{2} \right]$ . Tính giá trị T của m.M

Câu 4 [254] - [Loga.vn]

Cho $a,\,b,\,c$ là các số thực lớn hơn 1.Tìm giá trị nhỏ nhất $P{}_{\min }$ của biểu thức

$P=$ $\frac{4}{{{\log }_{\sqrt{bc}}}a}+\frac{1}{{{\log }_{a\,c}}\sqrt{b}}+\frac{8}{3{{\log }_{a\,b}}\sqrt[3]{c}}.$

Câu 5 [33875] - [Loga.vn]

Xét các số thực dương  x, y  thỏa mãn ${{\log }_{\sqrt{3}}}\frac{x+y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+xy+2}=x\left( x-3 \right)+y\left( y-3 \right)+xy.$ Tìm giá trị ${{P}_{m\text{ax}}}$ của biểu thức $P=\frac{3x+2y+1}{x+y+6}$.

Câu 6 [7245] - [Loga.vn]

Cho biểu thức $A=\log \left( 2017+\log \left( 2016+\log \left( 2015+\log \left( ...+\log \left( 3+\log 2 \right)... \right) \right) \right) \right).$ Biểu thức A có giá trị thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây ?

Câu 7 [13602] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình \[{{\log }_{\sqrt{3}}}(x-1)+{{\log }_{\frac{1}{3}}}(mx-8)={{\log }_{2}}\left( 2+\sqrt{3} \right)+{{\log }_{2}}\left( 2-\sqrt{3} \right)\] có hai nghiệm thực phân biệt?

Câu 8 [546] - [Loga.vn]

Biết $\int\limits_{\frac{2\pi }{3}}^{\pi }{\frac{1-x\tan \,x}{{{x}^{2}}\cos x+x}dx=\ln \frac{\pi -a}{\pi -b}}\left( a;b\in \mathbb{Z} \right)$là. Tính $P=a+b$ ?

Câu 9 [27] - [Loga.vn]

Tìm $a+b+c$ biết \[\int\limits_{e}^{{{e}^{2}}}{\frac{dx}{x\ln x\ln ex}}=a\ln 2+b\ln 3+c\].

Câu 10 [63233] - [Loga.vn]

Cho I=$\int\limits_{1}^{e}{x\ln x}dx=a{{e}^{2}}+b$ . Tính giá trị biểu thức A=a-b

Câu 11 [754] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn \[\left| z-3-4i \right|=\sqrt{5}.\] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức$P={{\left| z+2 \right|}^{2}}+-{{\left| z-i \right|}^{2}}.$ Tính môđun của số phức \[\text{w}=M+mi.\] 

Câu 12 [57579] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của . Tính modun của số phức

Câu 13 [24813] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{mx+1}{x+m}$, với  m  là tham số. Các hình nào dưới đây không thể là đồ thị của hàm số đã cho với mọi $m\in \mathbb{R}$? Câu 14 [60262] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1.$Phương trình $f\left[ f\left( f\left( x \right)-1 \right)-2 \right]=1$ có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

Câu 15 [24099] - [Loga.vn]

Cho tứ diện \[ABCD\]có thể tích \[V\]. Gọi \[{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}}\]là tứ diện với các đỉnh lần lượt là trọng tâm tam giác \[BCD,CDA,DAB,ABC\] và có thể tích \[{{V}_{1}}\]. Gọi \[{{A}_{2}}{{B}_{2}}{{C}_{2}}{{D}_{2}}\]là tứ diện với các đỉnh lần lượt là trọng tâm tam giác\[{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}},{{C}_{1}}{{D}_{1}}{{A}_{1}},{{D}_{1}}{{A}_{1}}{{B}_{1}},{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}\] và có thể tích\[{{V}_{2}}\] … cứ như vậy cho tứ diện \[{{A}_{n}}{{B}_{n}}{{C}_{n}}{{D}_{n}}\]có thể tích \[{{V}_{n}}\] với n là số tự nhiên lớn hơn 1. Tính giá trị của biểu thức \[P=\underset{n\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\left( V+{{V}_{1}}+...+{{V}_{n}} \right).\]

Câu 16 [18799] - [Loga.vn]

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat

(a) Glucozo và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(g) Glucozo tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

Câu 17 [27408] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${{x}^{3}}-3x+2m=0$ có ba nghiệm thực phân biệt.

Câu 18 [41062] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{x-2}{x-1}.$ Xét các mênh đề sau

\[1)\] Hàm số đã cho đồng biến trên

\[2)\] Hàm số đã cho đồng biến trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.\]

\[3)\] Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định.

\[4)\] Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng \[\left( -\infty ;-1 \right)\text{ }v\grave{a}\text{ }\left( -1;\text{ }+\infty \right).\]

Số mệnh đề đúng là:

Câu 19 [48316] - [Loga.vn]

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực $\mathbb{R}$ ?

Câu 20 [16645] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat là gì?

Câu 21 [29049] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\] , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

 

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực sao cho phương trình \[f\left( x \right)=m\] có ba nghiệm thực phân biệt. 

Câu 22 [64833] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{\frac{1\grave{\ }}{2}}}\left( 3x-1 \right)>3$.

Câu 23 [4295] - [Loga.vn]

Rút gọn biểu thức $A=\frac{\sqrt[3]{{{a}^{5}}}.{{a}^{\frac{7}{3}}}}{{{a}^{4}}.\sqrt[7]{{{a}^{-2}}}}$ với $a>0$ ta được kết quả $A={{a}^{\frac{m}{n}}},$ trong đó $m,n\in \mathbb{N}*$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 24 [36241] - [Loga.vn]

Có tất cả bao nhiêu căn bậc 6 của 8.

Câu 25 [65548] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ thỏa mãn $f\left( x \right)+f'\left( x \right)={{e}^{-x}},\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=2$. Tất cả các nguyên hàm của $f\left( x \right){{e}^{2x}}$ là

Câu 26 [13499] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[ 0;1 \right]$thỏa mãn $f\left( 1 \right)=0$và ${{\int\limits_{0}^{1}{\left[ f'\left( x \right) \right]}}^{2}}dx=\int\limits_{0}^{1}{\left( x+1 \right){{e}^{x}}dx=\frac{{{e}^{2}}-1}{4}.}$ Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx.}$ 

Câu 27 [27269] - [Loga.vn]

Gọi $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{2}^{x}}$ thỏa mãn $F\left( 0 \right)=\frac{1}{\ln 2}.$ Tính giá trị biểu thức $T=F\left( 0 \right)+F\left( 1 \right)+F\left( 2 \right)+...+F\left( 2017 \right).$ 

Câu 28 [41541] - [Loga.vn]

Cho mặt cầu \[\left( S \right)\] tâm O, bán kính bằng 2 và mặt phẳng \[\left( P \right)\]. Khoảng cách từ O đến \[\left( P \right)\] bằng 4. Từ điểm M thay đổi trên \[\left( P \right)\] kẻ các tiếp tuyến \[MA,\,\,MB,\,\,MC\] tới \[\left( S \right)\] với \[A,B,C\] là các tiếp điểm. Biết mặt phẳng \[\left( ABC \right)\] luôn đi qua một điểm I cố định. Tính độ dài đoạn OI.

Câu 29 [1877] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz ,cho ba điểm $A\left( 1;1;1 \right),B\left( -1;2;0 \right),C\left( 2;-3;2 \right).$ Tập hợp tất cả các điểm M cách đều ba điểm A, B, C là một đường thẳng d. Phương trình tham số của d  là:

Câu 30 [27843] - [Loga.vn]

Viết phương trình mặt cầu đường kính AB, biết A(6;2;-5), B(-4;0;7).

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook