Chi tiết đề thi

thi thử TNTHPT

doanxuancuong.c3hd
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
36
65 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [20152] - [Loga.vn]

Hình dưới đây là đồ thị của hàm số \[y=f'\left( x \right)\]. 

Hỏi hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bao nhiêu điểm cực trị ? 

Câu 2 [16001] - [Loga.vn]

Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:

Câu 3 [29297] - [Loga.vn]

Tìm tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+{{m}^{2}}x-m-1}{x+2}$ có tiệm cận đứng.

Câu 4 [740] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{mx+4}{x+m}$ giảm trên khoảng $\left( -\infty ;1 \right)?$ 

Câu 5 [63] - [Loga.vn]

Số giá trị $m$ nguyên trên $\left[ -2;2018 \right]$  để hàm số $y={{e}^{{{x}^{3}}-{{x}^{2}}+mx}}$ đồng  biến trên $\left[ 1,2 \right]$.

Câu 6 [26252] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-3}{x-2}\left( C \right).$ Gọi d là tiếp tuyến bất kì của (C) d, cắt hai đường tiệm cận của đồ thị (C) lần lượt tại A, B . Khi đó khoảng cách giữa A và B ngắn nhất bằng

Câu 7 [16590] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$. Hàm số $y={f}'\left( x \right)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y=f\left( {{x}^{2}}+1 \right)$ có bao nhiêu điểm cực trị?


Câu 8 [27863] - [Loga.vn]

Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm, theo thỏa thuận cứ mỗi tháng ông A phải trả cho ngân hàng a triệu đồng. Hỏi a bằng bao nhiêu để ông A trả hết nợ ngân hàng sau đúng 3 tháng. Biết rằng lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ, a tính theo đơn vị triệu đồng.

Câu 9 [41116] - [Loga.vn]

Cho a là một số dương, biểu thức ${{a}^{\frac{2}{3}}}\sqrt[{}]{a}.$ Viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ.

Câu 10 [27774] - [Loga.vn]

Tìm n biết $\frac{1}{{{\log }_{2}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{2}}}}x}+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{3}}}}x}+...+\frac{1}{{{\log }_{{{2}^{n}}}}x}=\frac{465}{{{\log }_{2}}x}$ luôn đúng với mọi $x>0,x\ne 1.$

Câu 11 [435] - [Loga.vn]

Cho \[{{\log }_{b}}\left( a+1 \right)>0\], khi đó khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 12 [367] - [Loga.vn]

 Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\ln \left( 16{{x}^{2}}+1 \right)-\left( m+1 \right)x+m+2$ nghịch biến trên khoảng  

Câu 13 [714] - [Loga.vn]

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \[y=f\left( x \right),\]liên tục trên \[\left[ a;b \right]\] trục hoành và hai đường thẳng \[x=a,x=b\left( a

Câu 14 [33900] - [Loga.vn]

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=x$và $y={{e}^{x}}$, trục tung và đường thẳng $x=1$ được tính theo công thứ:

Câu 15 [4013] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, đường thẳng $y=2-x$ và trục hoành. Thể tích của khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng trên khi quay quanh trục Ox bằng:

Câu 16 [13491] - [Loga.vn]

Cho $\left( H \right)$ là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=e,y={{e}^{x}}$ và $y=\left( 1-e \right)x+1$ (tham khảo hình vẽ). Diện tích của $\left( H \right)$là


Câu 17 [33901] - [Loga.vn]

Cho số phức $2-3i.$ Môđun của số phức$\text{w}=\left( 1+i \right)z$ bằng:

Câu 18 [13593] - [Loga.vn]

Số phức $z=a+bi\left( a,b\in \mathbb{R} \right)$ thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left( z+1 \right)\left( \bar{z}-i \right)$ là số thực. Giá trị của biểu thức $S=a+2b$ bằng bao nhiêu?

Câu 19 [5220] - [Loga.vn]

Cho số phức thỏa mãn $\left| z-2i \right|\le \left| z-4i \right|$ và $\left| z-3-3i \right|=1.$ Giá trị lớn nhất của $P=\left| z-2 \right|$ là:

Câu 20 [200] - [Loga.vn]

Cho số phức z thỏa mãn  Biết biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất tại z = a + bi (a, b ∈ R). Tính P = a − 4b

Câu 21 [15910] - [Loga.vn]

Xét các số phức \[z=a+bi,\left( a,b\in \mathbb{R} \right)\]  thỏa mãn $\left| z-1+2i \right|=\sqrt{5}.$

Tìm P= 16a+8b  biết $\left| z+1+i \right|+\left| z-1+4i \right|$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 22 [43916] - [Loga.vn]

Một cái bồn gồm hai nửa hình cầu đường kính 18dm và một hình trụ có chiều cao

36dm (như hình vẽ). Tính thể tích V của cái bồn đó.

Câu 23 [4226] - [Loga.vn]

Gọi ${{V}_{1}}$ là thể tích của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D',{{V}_{2}}$  là thể tích khối tứ diện

$A'ABD.$ Hệ thức nào sau đây là đúng ?

Câu 24 [26475] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a 

Câu 25 [5247] - [Loga.vn]

Xét khối tứ diện \[ABCD,AB=x,\] các cạnh còn lại bằng $2\sqrt{3}.$ Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD lớn nhất.

Câu 26 [4] - [Loga.vn]

Cho hình vuông \[{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}}\] có cạnh bằng 1. Gọi \[{{A}_{k+1}},{{B}_{k+1}},{{C}_{k+1}},{{D}_{k+1}}\] thứ tự là trung điểm các cạnh \[{{A}_{k}}{{B}_{k}},{{B}_{k}}{{C}_{k}},{{C}_{k}}{{D}_{k}},{{D}_{k}}{{A}_{k}}\] (với \[k=1,2,...\]). Chu vi của hình vuông \[{{A}_{2018}}{{B}_{2018}}{{C}_{2018}}{{D}_{2018}}\] là

Câu 27 [9786] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm $M\left( 0;3;-2 \right)$ và $N\left( 2;-1;0 \right)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{MN}$ là:

Câu 28 [281] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ \[Oxyz\], cho đường thẳng \[\Delta \] đi qua điểm \[M\left( 2;0;-1 \right)\] và có vectơ chỉ phương \[\overrightarrow{a}=\left( 4;-6;2 \right)\]. Phương trình tham số của \[\Delta \] là

Câu 29 [30049] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng

. Tìm m để hai mặt phẳng

song song với nhau.

Câu 30 [13451] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):x + 2y + z - 4 = 0$ và đường thẳng $d:\frac{{x + 1}}{2} = \frac{y}{1} = \frac{{z + 2}}{3}.$ Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ nằm trong mặt phẳng $\left( P \right),$ đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d.

Câu 31 [23840] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình

${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=1$, phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục hoành và tiếp xúc với mặt cầu (S) là:

Câu 32 [4023] - [Loga.vn]

 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $\left( P \right):x+y-z-1=0$ và điểm $A\left( 1;0;0 \right)\in \left( P \right).$ Đường thẳng $\Delta $ đi qua A nằm trong mặt phẳng $\left( P \right)$ và tạo với trục Oz một góc nhỏ nhất. Gọi $M\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}};{{z}_{0}} \right)$ là giao điểm của đường thẳng $\Delta $với mặt phẳng $\left( Q \right):2x+y-2z+1=0$. Tổng $S={{x}_{0}}+{{y}_{0}}+{{z}_{0}}$ bằng:

Câu 33 [13421] - [Loga.vn]

Trong không gian với tọa độ Oxyz, cho điểm $A\left( {1;2; - 3} \right)$ và mặt phẳng $\left( P \right):2x + 2y - z + 9 = 0.$ Đường thẳng d đi qua A và có vecto chỉ phương $\overrightarrow u \left( {3;4; - 4} \right)$ cắt $\left( P \right)$ tại điểm B. Điểm M thay đổi trong $\left( P \right)$ sao cho M luôn nhìn đoạn AB dưới góc $90^\circ .$ Khi độ dài MB lớn nhất, đường thẳng MB đi qua điểm nào trong các điểm sau

Câu 34 [23776] - [Loga.vn]

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G\left( x \right)=0,025{{x}^{2}}\left( 30-x \right)$. Trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (đơn vị miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất.

Câu 35 [26382] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các số tự nhiên k sao cho $C_{14}^{k},C_{14}^{k+1},C_{14}^{k+2}$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Câu 36 [24454] - [Loga.vn]

Tung 1 con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất để kết quả của hai lần tung là hai số tự nhiên liên tiếp bằng:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook