Ảnh hưởng của hiện tượng ngày đêm dài ngắn tác động với đời sống sinh hoạt của con người

Ảnh hưởng của hiện tượng ngày đem dài ngắn tác động với đời sống sinh hoạt của con người

user-avatar

Gây ra sự nghỉ ngơi, hoạt động làm việc không cân đối.

Ngày thì làm việc ít, đêm thì nghỉ nhiều.

=> Ảnh hưởng đến kinh tế.

@Ngọc Hnue


Các câu hỏi liên quan