Điểm nào được mặt trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21/3 đến 23/9

điểm nào được mặt trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9======--.

điểm nào được mặt trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau====--..

trả lời trước 8 giờ

3 like

user-avatar

- Điểm B được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 thánh 3 đến ngày 23 tháng.

- Điểm D' được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau.


Các câu hỏi liên quan