Nêu đặc điểm khác biệt của các hệ cơ quan châu chấu so với tôm sông

1.So sánh tôm sông và nhện về các đặc điểm như môi trường sống, thức ăn, cơ quan xúc giác, cơ quan hô hấp, cách bắt mồi, cách bảo vệ trứng?

2.Nêu đặc điểm khác biệt của các hệ cơ quan châu chấu so với tôm sông và nêu ý nghĩa của sự khác biệt đó?

Giúp mình với!!!! Mai phải nộp rồi

user-avatar

câu 2:

Lập bảng

* ý nghĩa:

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.


Các câu hỏi liên quan