Biện pháp ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học

1)Nguyên nhân nào KHÔNG gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học

2)Động vật nào có hình thức sinh sản hữu tính

user-avatar

Câu 1:

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho thực vật.
- Hạn chế khai thác bừa bải các loại thực vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn…để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quí hiếm.
- Tuyên truyền giáo dục rộng rải trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng..

2) Động vật sinh sản hữu tính là : động vật có xương sống. vd: thỏ, hổ, báo,...


Các câu hỏi liên quan