Nêu đặc điểm về hàn đới và ôn đới

Câu 1 : Nêu đặc điểm về hàn đới và ôn đới .

Câu 2 : Nêu đặc điểm của dòng biển nóng , dòng biển lạnh.

Mik đang cần rất gấp !!! Các bạn làm ơn giúp mik nha !!! 11h có cho mik nha !!! Thanks

user-avatar

Câu 1 : Nêu đặc điểm về hàn đới và ôn đới .

Hàn đới Ôn đới
Nhiệt độ nhiệt độ trung bình quanh năm giá lạnh
gió gió Tây Ôn đới gió Đông Cực
Lượng mưa 500mm->1000mm dưới 500mm


Các câu hỏi liên quan