Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng trong thời gian nào?

Có 3 câu :

Câu 1 : Thời tiết là sự biểu hiệ của các hiện tượng khí tượng trong :

A . Thời gian dài

B . Thời gian ngắn

C . Cả A , B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2 : Các đai khí áp cao nằm ở khoảng các vĩ độ :

A . 00 và 600 B, N

B . 300 B , N và 900 B,N

C. 300 B,N và 600 B,N

D . 00 và 300 B,N

Câu 3 : Yếu tố nào quyết định khả năng chứa hơi nước của không khí :

A . Nhiệt độ

B . Gió

C . Độ ẩm

D . Cả A , B , C , D đều đúng

user-avatar

Câu 1 : Thời tiết là sự biểu hiệ của các hiện tượng khí tượng trong :

A . Thời gian dài

B . Thời gian ngắn

C . Cả A , B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2 : Các đai khí áp cao nằm ở khoảng các vĩ độ :

A . 00 và 600 B, N

B . 300 B , N và 900 B,N

C. 300 B,N và 600 B,N

D . 00 và 300 B,N

Câu 3 : Yếu tố nào quyết định khả năng chứa hơi nước của không khí :

A . Nhiệt độ

B . Gió

C . Độ ẩm

D . Cả A , B , C , D đều đúng


Các câu hỏi liên quan