Trình bày hiện tượng thủy triều

Trình bày hiện tượng thủy triều và ảnh hưởng của thủy triều tới hoạt động của con người

user-avatar

Thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông... lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn.


Các câu hỏi liên quan