Trình bày khái niệm sông, phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông?

Câu 1 : Trình bày khái niệm sông,phụ lưu,chi lưu,hệ thống sông?Nêu giá trị kinh tế của sông? Câu 2:Phân tích ảnh hưởng của nhân tố đá mẹ,sinh vật đối với sự hình thành đất Câu 3:Trình bày vị trí,nhiệt độ,lượng mưa và gió của vành đai khí hậu nhiệt đới và vành đai khí hậu ôn đới

user-avatar

Câu 1 : Trình bày khái niệm sông,phụ lưu,chi lưu,hệ thống sông?Nêu giá trị kinh tế của sông?

Khái niệm:

- Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

- Phụ lưu: cung cấp nước cho sông chính.

- Chi lưu: từ sông chính đổ ra sông khác hoặc đổ ra biển.

- Hệ thống sông: là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho sông chính.

Giá trị kinh tế:

- Phát triển thủy điện, giao thông, du lịch.

- Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

- Cung cấp nước, phù sa bồi đắp đồng bằng màu mỡ.

- Cung cấp và dự trữ nước cho sinh hoạt trong đời sống và phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp.

Câu 3:Trình bày vị trí,nhiệt độ,lượng mưa và gió của vành đai khí hậu nhiệt đới và vành đai khí hậu ôn đới

Tên đới khí hậu Nhiệt đới Ôn đới
Vị trí \(23^027'B\rightarrow23^027'N\)

\(23^027'B\rightarrow66^033'B\)

\(23^027'N\rightarrow66^033'N\)

Đặc điểm khí hậu Nhiệt độ nóng quanh năm nhiệt độ trung bình
gió Tín Phong Tây Ôn đới
Lượng mưa (mm) 1000mm->2000mm 500mm->1000mm


Các câu hỏi liên quan