Nêu một số động vật có tầm quan trọng đến nền kinh tế

Một số động vậtcó tầm quan trọngnhư thế nào đố với nền kimh tếở điạ phương và thế giớ

user-avatar

- Một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương (các giống gia súc, gia cầm, vật nuôi ở địa phương, ...)


Các câu hỏi liên quan