Nửa cầu Bắc ngả về phía mặt trời nhiều nhất vào này nào?

Nửa cầu Bắc ngả về phía MT nhiều nhất vào này nào ?

Nửa cầu Nam ngả về phía MT nhiều nhất vào này nào ?

Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

user-avatar

nửa cầu bắc ngả về phía mặt trời nhiều nhất vào ngày 22 tháng 6 ( Hạ chí )

nửa cầu nam ngả về phía mặt trời nhiều nhất vào ngày 22 tháng 12 ( Đông chí )


Các câu hỏi liên quan