Trái đất quay quanh mặt trời mất bao lâu?

trái đất quay quanh mt mất bao lâu

user-avatar

trái đất quay quanh mt mất 365 ngày 6 giờ

Chúc bn hok tốt!


user-avatar

Trái đất quay quanh mặt trời mắt 365 ngày 6 giờ.


Các câu hỏi liên quan