Trong hai ngày 21/3 và 23/9 ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở đâu?

Trong hai ngày 21/3 và 23/9 ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc với mặt đất ở đâu?

user-avatar

Trong hai ngày xuân phân ( 21/3) và thu phân (23/9) lúc 12 giờ trưa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở Xích đạo.


Các câu hỏi liên quan