Trái đất có những chuyển động nào?

Trái Đất có những chuyển động nào?

user-avatar

Trái Đất có 2 chuyển động:

1.Chuyển động quanh trục tưởng tượng của nó.

2.Chuyển động quanh Mặt Trời.


Các câu hỏi liên quan