a,x-7=-5

b,128-3.(x+4)=23

c,x-[42+(-28)]=-8

Các câu hỏi liên quan