Xác định hàm số y=ax+2, biết đồ thị hàm số của nó cắt đường thẳng y=2x-1 tai điểm có hoành độ bằng 2

Các câu hỏi liên quan