Cho cos x#+-1.thu gọn biểu thức s=1+cos2x+cos4x+cos6x+...+cos2nx+.....

Các câu hỏi liên quan