So sánh đặc điểm chung giữa lớp bò sát với lưỡng cư

so sánh đăc điểm chung giữa lớp bò sát với lưỡng cư :))

user-avatar

Nội dung

Lớp bò sát Lớp lưỡng cư
Cấu tạo Thích nghi với đời sống ở cạn : da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi trước có vuốt sắc Thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước : da trần và ẩm ướt, di chuyển bằng 4 chi
Hô hấp Hô hấp bằng phổi, phổi có nhiều vách ngăn

Hô hấp bằng phổi và da

Vòng tuần hoàn 2 vòng tuần hoàn 2 vòng tuần hoàn
Tim 3 ngăn : 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, tâm thất có vách hụt 3 ngăn : 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất
Máu đi nuôi cơ thể Máu ít bị pha Máu pha
Sinh sản

- thụ tinh trong

- Trứng có màng dai, giàu noãn hoàng

- thụ tinh ngoài

- nòng nọc phát triển có biến thái


Các câu hỏi liên quan