Sự già đi của dân số gây ra khó khăn gì đối với kinh tế xã hội các nước châu Âu?

Sự già đi của dân số Châu Âu gây ra những khó khăn gì đối với Kinh tế- Xã hội các nước Châu Âu? ??

Please,Help me!!

user-avatar

Sự già đi của dân số Châu Âu gây ra những khó khăn đối với Kinh tế- Xã hội các nước Châu Âu là:

+, Thiếu nguồn nhân công, nguồn lao động.

+, Ảnh hưởng đến kinh tế nhà nước.


Các câu hỏi liên quan