Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng

1. Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đến tài nguyên, môi trường là:

A. Kinh tế chậm phát triển.

B. Môi trường ô nhiễm

C. Tài nguyên cạn kiệt.

D. Cả B và c đều đúng.

2. Để giảm bớt sức ép cửa dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng, cần:

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

B. Phát triển kinh tế.

C. Nâng cao đời sống của người dân.

D. Tất cả đều đúng.

3. Những nơi tập trung dân cư đông đúc không phải là:

A. Đông Nam Á.

B. Bắc Phi

C. Nam Á.

D. Tây Phi.

4Hậu quả của việc khai thác rừng không phải là:

A. Đất bị xói mòn.

B. Lũ quét xảy ra nhiều nơi ở vùng núi.

C. Đa dạng sinh học bị suy giảm.

D. Động đất xảy ra nhiều nơi

5. Mối quan tâm hàng đầu về dân sô' ở môi trường đới nóng là:

A. Kiểm soát dân số.

B. Cơ cấu giới tính,

C. Đảm bảo nguồn lao động.

D. Dân số già

user-avatar

1. Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng đến tài nguyên, môi trường là:

A. Kinh tế chậm phát triển.

B. Môi trường ô nhiễm

C. Tài nguyên cạn kiệt.

D. Cả B và c đều đúng.

2. Để giảm bớt sức ép cửa dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng, cần:

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

B. Phát triển kinh tế.

C. Nâng cao đời sống của người dân.

D. Tất cả đều đúng.

3. Những nơi tập trung dân cư đông đúc không phải là:

A. Đông Nam Á.

B. Bắc Phi

C. Nam Á.

D. Tây Phi.

4 Hậu quả của việc khai thác rừng không phải là:

A. Đất bị xói mòn.

B. Lũ quét xảy ra nhiều nơi ở vùng núi.

C. Đa dạng sinh học bị suy giảm.

D. Động đất xảy ra nhiều nơi

5. Mối quan tâm hàng đầu về dân sô' ở môi trường đới nóng là:

A. Kiểm soát dân số.

B. Cơ cấu giới tính,

C. Đảm bảo nguồn lao động.

D. Dân số già


Các câu hỏi liên quan