Tập tính và vai trò của lớp sâu bọ

1.Tập tính và vai trò của 1 loài sâu bọ?

Giúp mình với! Mai kiểm tra rồi!

user-avatar

Ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào có tập tính: săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...


Các câu hỏi liên quan