Trình bày công lao của Dương Đình Nghệ

em hãy trình bày công lao của Dương Đình Nghệ

user-avatar

- Dương Đình Nghệ đã giành lại quyền độc lập cho nhân dân ta trướ nhà Nam Hán


Các câu hỏi liên quan