Trong thời kì này nông nghiệp phát triển được thể hiện qua?

Câu 1: Trong thời kì này nông nghiệp phát triển được thể hiện qua?

Câu 2: Sự kiện lịch sử nào khẳng định thắng lợi hoàn toàn của dân tộc ta trong sự nghiệp giành độc lập cho tổ quốc? Vì sao?

Mong các bạn trả lời cho mình, thứ 4 minh thi môn sử rồi nên mong các bạn trả lời cho mình thật đúng và thật nhanh nhé

user-avatar

Sự kiện lịch sử đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta, mở ra một thời kì độc lập lâu dài trong sự nghiệp dành lại tự do cho dân tộc và Tổ quốc là Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938.


Các câu hỏi liên quan