Ý nghĩa chung cho các cuộc kháng chiến chống phương Bắc đô hộ?

Ý nghĩa chung cho các cuộc kháng chiến chống phương Bắc đô hộ ( năm 179 TCN- TK X )

user-avatar

* Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí kiên cường của nhân dân ta. Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước. Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc


Các câu hỏi liên quan