Trước và sau chiến thắng Bạch Đằng, tình hình nước ta ra sao?

Trước và sau chiến thắng Bạch Đằng, tình hình nước ta ra sao ?

user-avatar

Chưa chiến thắng (trước)
a. Nông nghiệp:
- Công cụ bằng sắt phát triển
- Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa
- Có đê phòng lụt
- Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú .
b. Thủ công nghiệp:
- Rèn sắt, làm gốm, tráng men..
- Nghề sắt phát triển.
- Nhà Hán nắm độc quyền về sắt , công cụ ,vũ khí nhằm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất.
c. Thương nghiệp:
- Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng.
- Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ)
- Nhà Hán nắm độc quyền ngoại thương.
Đã chiến thắng(sau)
a. Nông nghiệp:
- Công cụ bằng sắt phát triển
- Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa
- Có đê phòng lụt
- Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú .
b. Thủ công nghiệp:
- Rèn sắt, làm gốm, tráng men..
-Xuất hiện một số xưởng chế tạo vũ khí phục vụ cho việc kháng chiến
- Nghề sắt phát triển.
c. Thương nghiệp:
- Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng.
- Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ)
- Thương nghiệp đã đc khôi phục và phát triển hơn trước.
Nhớ tick ủng hộ mìh nha!Chúc bn hc tốt!


Các câu hỏi liên quan