I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Nguyên tắc chung để nhận biết một chất khí

Để nhận biết một chất khí người ta dựa vào tính chất vật lí và tính chất hóa học đặc trưng của nó

2. Nhận biết một số chất khí

Khí

Thuốc thử

Hiện tượng

Giải thích

CO2 không màu, không mùi

Ba(OH)2 dư

Kết tủa trắng

tạo kết tủa BaCO3

SO2 không màu, mùi hắc

Nước Brom

Làm mất màu nước Brom

SO2 + Br2+ H2O → HCl + H2SO4

H2S mùi trứng thối

Cu2+ hoặc Pb2+

Kết tủa màu đen

CuS, PbS

NH3 mùi khai

Giấy quỳ ẩm

Giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh

dung dịch có tính bazơ

 

II. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. (Trang 177 SGK) 

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao ?

Bài làm:

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSO3, các kết tủa này đều tan trong các axit mạnh.

Câu 2. (Trang 177 SGK) 

Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí CO2 và SO2. Hãy trình bày cách nhận biết từng chất. Viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Nhỏ vào mỗi bình một ít nước brom rồi lắc, bình nào nước brom bị nhạt màu là bình chứa khí SO2, bình nào không có hiện tượng gì là bình chứa khí CO2 

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO+ 2HBr.

Câu 3. (Trang 177 SGK) 

Có các lọ hóa chất không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch không màu sau: Na2SO4, Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3. Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch

A. Na2CO3, Na2S, Na2SO3.

B. Na2CO3, Na2S.

C. Na2S, Na2CO3, Na3PO4.

D. Na2SO4 Na2S, Na2CO3, Na3PO4, Na2SO3.

Bài làm:

Đáp án A

Chỉ dùng thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì có thể nhận biết được các dung dịch Na2CO3, Na2S, Na2SO3.

 

Bài viết gợi ý: