Câu 1: Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì

A. chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song.

B. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song.

C. chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.

D. chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ.

Câu 2: Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là

A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

D. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

Câu 3: Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 1200°C thì phát ra

A. hai quang phổ vạch không giống nhau   

B. hai quang phổ vạch giống nhau.

C. hai quang phổ  liên tục không giống nhau   

D. hai quang phổ liên tục giống nhau.

Câu 4:  Chiếu một chùm sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, trên kính  ảnh của buồng tối ta thu được

A. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau.

B. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

C. một dải ánh sáng trắng.

D. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 5: Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua

A. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối    

B. hệ tán sắc, ống chuẩn trực, buồng tối.

C. ống chuẩn trực, buồng tối, hệ tán sắc   

D. hệ tán sắc, buồng tối, ống chuẩn trực.

Câu 6: Chọn phát biểu đúng

A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy quang phổ

A. Máy quang phổ là một dụng cụ được ứng dụng của hiện tán sắc ánh sáng.

B. Máy quang phổ dùng đểphân tích chùm ánh sáng thành nhiều thành phần đơn sắc khác nhau.

C. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để tạo chùm tia hội tụ.

D.  Lăng kính trong máy quang phổlà bộphận có tác dụng làm tán sắc chùm tia sáng song song từ  ống chuẩn trực chiếu đến.

Câu 8: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ tạo ra chùm tia chùm song song là

A. hệ tán sắc                                                                     B. phim ảnh   

C. buồng tối                                                                      D. ống chuẩn trực.

Câu 9: Quang phổ vạch phát xạ Hyđro có bốn vạch màu đặc trưng là

A. đỏ, vàng, lam, tím                                                   B. đỏ, lục, chàm, tím 

C. đỏ, lam, chàm, tím                                                  D. đỏ, vàng, chàm, tím.

Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tuợng

A. phản xạ ánh sáng                                                        B. khúc xạ ánh sáng 

C. tán sắc ánh sáng                                                          D. giao thoa ánh sáng.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục do các vật rắn bị nung nóng phát ra.

B. Quang phổ liên tục được hình thành do các đám hơi nung nóng.

C. Quang phổ liên tục do các chất lỏng và khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.

D. Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?

A.  Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.

B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi  ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang  phổ vạch phát xạ đặc trưng.

C. Quang phổ vạch phát xạlà những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.

D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm riêng rẽ trên một nền tối.

Câu 13: Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

A. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.

B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn.

C. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.

D. Khi nung nóng chất rắn.

Câu 14: Điều nào sau đây là sai khi nói vềquang phổ liên tục?

A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối.

D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong máy quang phổthì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.

B. Trong máy quang phổ thì buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.

C. Trong máy quang phổ thì Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.

D. Trong máy quang phổ thì quang phổcủa một chùm sáng thu  được trong buồng ảnh của máy là một dải sáng có màu cầu vồng.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kỳ có nhiều màu khác nhau.

B. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổtrước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là tập hợp gồm nhiều chùm tia sáng song song, mỗi chùm một màu có hướng không trùng nhau.

C. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổtrước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia phân kỳ màu trắng.

D. Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của máy quang phổ trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một chùm tia sáng màu song song.

Câu 17: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì

A. Hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ

B. Hoàn toàn giống nhau  ởmọi nhiệt độ.

C. Giống nhau nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp.

D. Giống nhau nếu hai vật có nhiệt độ bằng nhau.

Câu 18:  Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi

A. nung nóng khối chất lỏng 

B. kích thích khối khí ở áp suất thấp phát sáng.

C. nung nóng vật rắn ở nhiệt độcao 

D. nung nóng chảy khối kim loại.

Câu 19: Một nguồn sáng phát ra  đồng thời 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 250 nm, 450 nm, 650 nm, 850 nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ quan sát được trên tấm kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là

A. 1                                B. 3                             C. 4                                 D. 2.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố  ấy.

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố  ấy.

Đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

D

A

B

C

D

C

C

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

B

C

D

B

D

B

D

D

Bài viết gợi ý: